Mazmuny

Miras, #1, 2016

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #1, 2016 (.pdf)

Mazmuny

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

S. Saglam (Türkiýe Respublikasy).
«Gorkut ata» şadessanynda «dost» we «duşman» düşünjeleri.

A. Baýsal (Türkiýe Respublikasy).
Altyn çaýylan golýazma kitaplary we olary kesgitlemekde gözlegler.

Ç. Jumaýew (Türkmenistan).
«Görogly» şadessanynyň «Bezirgen» şahasy daşoguzly bagşylaryň döredijiliginde.

A. Askar (Gazagystan Respublikasy).
Magtymguly we gazak edebiýaty.

H. Nizimindinow (Russiýa Federasiýasy).
Türki dil — röandzi bagyndaky on bäşinji daş ýalydyr.

S. Süleýmanow (Türkmenistan).
«Turkmenowedeniýe» ×urnaly XIX asyryň ahyrynda — XX asyryň başynda türkmenleriň un üweýän hojalygy, medeniýeti we gündelik durmuşy hakda.

Garaşsyz, Bitrap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy