Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 9,5Mb)

MAZMUNY

 • Esenow P.E. Tejen oazisiniň tebigy-melioratiw şertleri we ony optimizasiýalaşdyrmagyň ýollary
 • Durdyýew H. Peslik Garagumuň tebigy komponentleriniň ösüşi we olaryň ekologik deňagramlylygyny saklamak.
 • Buşmakin A.G. Günorta Köpetdagda Türkmenistanyň geolog alymlaryň geçiren barlaglary.
 • Bekiýewa G. Türkmenistanda käbir tebigy we howply gidrometeorologik hadysalar.
 • Çembarisow E.I., Şamsiýew.K. Suw obýektlerine baha bermegiň köpblokly toplumlaýyn usuly.
 • Rüstemow I.G. Demirgazyk-Günbatar Türkmenistanyň gyrymsy agaç ösümlikleriniň kök ulgamynyň biomorfologik aýratynlyklary.
 • Asadowa K.K. Azerbaýjanyň Jerençöl massiwiniň ot-iým resurslary.
 • Lewin G.M. Günorta-Günbatar Köpetdagda ösümlikleriň gibridogenezi.
 • Babaýewa T.A. Çölleşmek hadysalaryny kartalaşdyrmak üçin aralyk usullarynyň ulanylmagy

GYSGA HABARLAR

 • Gurbanmämmedowa G.M., Akmyradow A.A. Merkezi Köpetdagda pars rýabinasynyň populýasiýasy.
 • Gurbanow J., Wlasenko G.P. Türkmenistanyň florasynda Şaterneler maşgalasy.
 • Şammakow S., Gökbatyrowa O. Türkmenistanyň süýrenijileriniň käbir taksonlarynyň sistematikasyndaky we atlaryndaky üýtgeşiklikler.
 • Koçumow Ýa. Kaspiýaka döwletleriniň tebigaty goramak pudagyndaky hyzmatdaşlygy

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

 • Baýryýew A.Ç., Penjiýew A.M. Türkmenistanda günbiotehnologik toplum.
 • Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R., Dobrin A.L. Tejeniň gadymy deltasynyň çäklerinde inženerçilik desgalaryny ýerleşdirmek

ÝUBILEÝLER

 • Paltamet Esenowiç Esenow 60 ýaşady

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy