Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 1Mb)

MAZMUNY

Esenow P., Durikow M. Türkmenistanda ýer baýlyklary barada milli derejede ileri tutulýan ugurlar

Akmyradow M.K., Ballyýew B., Eýeberdiýew B. Klimatyň üýtgemegi boýunça dünýä problemasynyň çözülmegine Türkmenistanyň goşandy

Rafikow W.A. Özbegistanyň gurak zonasynyň çölleşmek kartasy barada

Şodiýew S.R., Çembarisow E.I. Günorta-Günbatar Özbegistanyň zeýakaba-zeýkeş suwlary

Týumenew S.D. Gazagystanda ýerasty suwlar bilen suwarmagyň geljegi

Rejepbaýew K., Hangulyýew E. Takyrlarda däne we bakja ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilişi

Alibekow L.A., Alibekowa S.L. Samarkandyň şäher hökmünde kemala gelmeginde we ösmeginde geografik faktoryň ähmiýeti

Söýünowa O.A. Türkmenistanda ekologik maksatly telekeçiligiň ösüşi

Şammakow S. Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilen süýrenijileriň häzirki ýagdaýy

Öwezmuhammedow A. Göklorsuň gemogregarinleriniň arealy we taksonomik statusy

ARAL WE ONUŇ PROBLEMALARY

Şerimbetow S.G. Aral deňziniň guran düýbüniň florasynyň migrasiýasy hakynda

Matjanowa H.K. Aral deňziniň guran düýbüniň depe çägelerindäki gandymyň we seliniň görnüşleri

Atalyýew K., Saparow O.B. Aral deňziniň basseýninde serhedüsti zeýkeş suwlaryny dolandyrmak

GYSGA HABARLAR

Sabitowa N.L., Juraýewa M.R. Fergana jülgesiniň günorta-günbatar böleginiň arzyk topraklary

Gurbanow J., Wlasenko G.P. Türkmenistanyň florasynda kasatikler ýa-da irisler

Pençukowskaýa T.I. Hindi ýer alakasynyň iýmitlenmäge dahylsyz gemrijilik ýagdaýy

Ataýew Ç.A. Türkmenistanyň ýerde-suwda ýaşaýanlarynyň we süýrenijileriniň käbir görnüşleriniň ýaýraýşy we ekologiýasy boýunça täze maglumatlar

Gökbatyrowa O.A., Şamyradowa M.Ç., Below A.Ýu. Merkezi Köpetdagda kepjebaşyň sany dogrusynda käbir maglumatlar

Weýsow S.K., Hamraýew G.O., Annaýewa G.N. Garagumda hatarlaýyn in×ener desgalarynyň taslamasyny düzmegiň we olary goramagyň usullary

ÄURNALYŇ 40-ÝYLLYGYNA

Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministri M.K.Akmyradowyň gutlagy

Russiýa Ylymlar akademiýasynyň Geografiýa institutynyň direktory, «Russiýa Ylymlar akademiýasynyň habarlary, geografiýa seriýasy» ×urnalynyň baş redaktory, akademik W.M.Kotlýakowyň gutlagy

Çiçagow W.P. «Çölleri özleşdirmegiň problemalary» halkara ylmy-amaly ×urnaly 40 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI

Marlen Pataýewiç Aranbaýew (1936—2007)

«Çölleri özleşdirmegiň problemalary» ×urnalynda 2007-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy