Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 2.9Mb)

MAZMUNY

Neronow W.M., Hlýap L.A., Warşawskiý A.A. Turanyň çölleriniň gemrijileriniň dürlüliginiň giňişlikdäki üýtgeýişleri

Babaýew A.G., Çiçagow W.P. Çölleşmek jemgyýetiň durnukly ösüşinde oňaýsyz faktorydyr

Babaýew A.M. Türkmenistanda tebigaty goraýyş taslamalarynyň kartografiki taýdan üjün edilişi

Nurberdiýew M, Bekiýewa G. Oba hojalygynda agrometeorologik töwekgelçilik

Mansimow M.R., Süleýmanow B.A. Kura derýasynyň basseýniniň suw baýlyklaryna baha bermek

Starodubsew W.M., Bogdanes W.A. Aral deňziniň guran düýbünde toprak örtüginiň kemala gelşi hakynda

Nowruzowa B.K. Topragyň üstüni basdyryp suwarmak onuň mikroflorasyna adamyň edýän täsiri hökmünde

Esenow P., Orlowskiý N.S., Durikow M., Zwerew N.Ýe. Türkmenistanyň şorlaşan topraklarynda galofitleri – duza çydamly ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek

Nazarmämmedow O. Zeý suwlaryny arassalamakda ýokary derejeli ösümlikleriň ähmiýeti

Ataýew Ç.A. Günorta Türkmenistanyň oňurgaly haýwanlary barada täze maglumatlar

GYSGA HABARLAR

Gurbanow J. Tikenli artişok Aşgabadyň şertlerinde

Žooşow P.M. Damja usul bilen suw tutmagyň usuly (tehnikasy)

Ataýew Ç.A. Türkmenistanyň ýerüsti oňurgaly haýwanlarynyň käbir görnüşleriniň seýrek reproduktiw häsiýetleri hakynda

Şammakow S., Ataýew K., Below A. Merkezi Köpetdagda ýylanlaryň käbir görnüşleriniň sany hakynda

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Weýsow S.K., Hamraýew G.O., Annaýewa G.N. Çöl şertlerinde amatly ýerleşdiriş we ýer tekizleýiş işleri geçirilýän döwürde çäge berkidiş çäreleri

BIBLIOGRAFIÝA

Hlýap L.A., Ö.R.Gurbanow, O.H.Aşyrowa, A.S.Ibragimow "Türkmenistanyň tebigy ýadygärlikleriniň öwrenilişiniň gysgaça taryhy". –Aşgabat: Ylym, 2007. -76 s

HRONIKA

Amanowa M.B., Rüstemow E.E. Akademik E.G.Rüstemowiň hatyrasyna bagyşlanan okaýyşlar

Iwahow B.M. Ýeriň ýerüsti örtüginiň klassifikasiýa ulgamyny ornaşdyrmak boýunça hünär okuwy


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy