Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat (.pdf, 1Mb)

Mazmuny

 • Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty çölleşmek meselelerini öwrenmek boýunça merkez hökmünde
 • Ödekow Ö.A., Durdyýew H.D. Kaspi deňsiniň geoekologiki meseleleri
 • Esenow P. Ýerleriň zaýalanmak meseleleri we olary çözmegiň käbir ýollary
 • Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R. Inžener desgalaryny çäge syramagyndan we ýel köwmeginden goramak boýunça Türkmenistanyň tejribesi
 • Çembarisow E.I., Reýmow A.R., Çembarisowa E.I., Şamsiýew F.K. Özbegistanda daşky gurşawy hapalamakda pestisidleriň tutýan orny
 • Saparow O., Annanurowa M. Köpetdagyň etegindäki zaýalanan topraklaryň – hasyllylygyny ýokarlandyrmak barada (dogrusynda)
 • Spiwak L.F., Batyrbaýewa M.Ž., Witkowskaýa I.S., Mämmedow B.K., Nurberdiýew M., Orlowskaýa L.G. Türkmenistanyň çäginde ösümlikleriň möwsümler arasynda üýtgemeginiň seljermesi
 • Gurbanow J. Türkmenistanyň florasynda Liliýalar maşgalasy
 • Lewin G.M. Mandragora L. (Solanaceae) urugynyň taksonomiýasyna degişli maglumatlar
 • Gaýipowa A.P. Merkezi Köpetdagyň suw ýataklarynyň algosenozlarynyň düzümi we önümliligi
 • Pençukowskaýa T.I. Biologiki zyýan ýetirijilik ýagdaýynda gemrijileriň işjeňligi
 • Salnikow W.B. Türkmenistanda amyderýa pilburun balyklaryny emeli köpeltmegiň geljegi
 • Iskanderow H.I., Baltaýew S.D. Çöl şertlerinde adam organizminiň kislota-aşgar deňagramlylygynyň üýtgeýşi

GYSGA HABARLAR

 • Şammakow S.M., Gökbatyrowa O.A. Günorta-Günbatar Türkmenistanda ýylmanak asjagaz
 • Ataýew Ç.A. Günbatar Uzboýuň köllerindäki ýerde-suwda ýaşaýanlaryň we süýrenijileriň galyndy (relikt) populýasiýalary
 • Darymow W.Ýa. Çölleşmek boýunça düşünjeler we adalgalar dogrusynda

BIBLIOGRAFIÝA

 • “Dünýäniň çölleriniň geljegi” (Global Deserts Outlook) – Nairobi, Kenya, United Nations Environment Programme, 2006, - 148 pp.

SENE ÝAZGYSY

 • Durdyýew A.M. Klimatyň üýtgemegi baradaky halkara konferensiýasy
 • Rustamow E.A. Türkmenistanda esasy ornitologiki meýdanlary öwrenmek we goramak boýunça maksatnama

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy