Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 1.3Mb)

MAZMUNY

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006

 1. Çembarisow E.I., Şamsiýew F.K., Reýmow A.R. Aral deňziniň basseýniniň serhedüsti suw baýlyklaryny hapalanmakdan
 2. Hudaýýarow M. Tejen derýasynyň deltasynyň landşaft taýdan etraplandyrylyşy
 3. Gurbanow J., Wlasenko G.P. Türkmenistanyň ýabany peýdaly ösümlikleri
 4. Pençukowskaýa T.I. Nätanyş bioşikeslendiriji ýagdaýda gemrijileriň özüni alyp barşy
 5. Begow P. Repetek biosfera goraghanasynyň gaty ganatlylarynyň biodürlüligi
 6. Ataýew Ç.A. Türkmenistanda ýaşy1 gurlawugyň köpeliş biologiýasy hakynda
 7. Öwezmuhammedow A. Köpetdag döwlet goraghanasynyň biröýjukli organizmleri
 8. Garaýew K., Grafowa W.A., Hojageldiýew Ç., Hudaýberdiýew M.D. Yssy klimatda işleýänleriň saglyk ýagdaýyna baha bermek
 9. Orazow M.K. Türkmenistanda ekologiki bilimi ýokary götermek
 10. Çöli öwreniş ylmynyň gözbaşynda. Akademik Mihail Platonowiç Petrowyň doglan gününiň 100 ýyllygyna

GYSGA HABARLAR

 1. Gurbanow J., Aşyrow A.B., Wlasenko G.P., Keljäýew P.Ş. Ýüňlüje erwanyň Türkmenistana täzeden girizilmegi
 2. Hasanow O.H., Rahimowa T., Şomurodow H.F. Özbegistanyň öri meýdan ösümliklerine adamyň döreden ýagdaýlarynyň täsiri
 3. Lewin G.M. Türkmenistanda we Ysraýylda Sedum urugynyň efemer görnüşleri
 4. Şammakow S.M., Ataýew K., Gökbatyrowa O. Türkmenistanyň goraghanalaryndaky oňurgaly haýwanlaryň seýrek we ýok bolup barýan görnüşleri
 5. Mýarsewa S.N., Agageldiýeva A.A. Türkmenistanda akganatlyjalaryň täze mör-möjek iýijisi
 6. Penjtýew A.M., Mammetsähedow B.D. Türkmenistanda gün fotoenergetikasynyň kemala gelşi hakynda
 7. Kakeýewa M.K., Gossu L.K., Mitýakowa N.B. Gowulandyrylan zeýakaba-zeýkeş suwlarynyň ekinleriň hasyllylygyna we topragyň mesligine täsiri
 8. Akmyradow A.I. Köpetdagyň eteklerinde zyýanly tomzagyň ekobiologiýasy

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

 1. Weýsow S.K., Hamraýew G.Ö., Dobrin A.L., Annaýewa G.N. Süýşýän çägeleri berkitmekde toýnuň ulanylyşy
 2. Žarkow W.W., Kazakow D.A. Minerallaşan suvvlary tersine syzylmak usuly bilen süýjetmek
 3. Hydyrow M.B., Atamanow B.Ýa., Nurlyýew B. Ýerli çig malyň esasynda ýeňilleşdirilen tamponaž sementi almak
 4. Söýünow Ö.S. Türkmenistanyň oba hojalygynda pestisidleriň ulanylyşyny atnatlylaşdyrmak

BIBLIOGRAFIÝA

 • "Aral deňziniň basseýninde çölleşmek hadysalary bilen göreşmek üçin suwaryşy dolandyrmak".-Daşkent, 2005. – 422 s

SENE ÝAZGYSY

 • Weýsow S.K. Türkmenistanda BMG-niň konwensiýalaryny durmuşa geçinnek boýunça hünär okuwlary

ÝUBILEÝLER

 • Muhammetguly Nurberdiýew 70 ýaşady

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy