Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2020

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2020 (.pdf)

MAZMUNY

Weýsow S.K.
Landşaft esasynda Garagum çölünde emeli desgalaryň taslamasy we gurluşygy.

Mawlonow A.M., Nematow A.N., Şarafutdinowa R.I., Kalandarowa D.D.
Özbegistanyň çöllük etraplarynda ilatly nokatlary döretmegiň geografk aýratynlyklary (Buhara welaýatynyň mysalynda).

Grafowa W.A., Garaýew G.G., Myradowa A.D., Rozyýewa G.K.
Yssy klimatda lukmançylyk uniwersittetiniň talyplarynyň iýmitleniş steriotipleri.

Ýowjanow H., Begmyradowa O.A.
Dolomit jynslaryndan magnezial suw arassalaýjy serişdeleri almak.

Annaniýzow K. ╬., Japbarowa A. ╬.
Wegetasion indekslerini ulany pöri meýdan ösümlikleriniň agdaýyna uzak aradan baha bermek.

└tahanow G. ╬., Gurbanmämedowa G. ╠.
Merkezi Garagumda hoz miweli ösümlikleriň ekilip ýetişdirilmegi.

└taýew E. └.
Kaspiý deňiziniň gündogar kenarynyň ftosenozlarynyň ekologik hatarlary.

Karryýew B.S., Esenow E.M.
Ýertitremeleri çaklamaklygyň käbir biologiki we klimatiki alamatlary.

Buşmakin A.G.
Köneürgenç meteority petrografiýa, mineralogiýa we himiki düzümi.

Abdrahmanow Ş.
Köýtendagda we Garagumda ýokarky ýuranyň karbonatly çökündileri.

Pirniýazow B.K.
Garagumdaky Tajibaý gaz käniniň geologic gurluşynyň aýratynlyklary.

GYSGA HABARLAR

Babaew A.G.
Klimatyň global üýtgemegi hakyndaky çaklamalar.

Duhownyý W.A.
Arid zolagyň suw baýlyklarynyň ýagdaýyna klimatyň üýtgemeginiň täsiri.

Durdyýew B.
Hazar deňziniň Günorta-Günbatar kenarynyň süýji suwly linzalaryny ulanmak.

Penjiýew A.M.
Türkmenisnanda dikeldilýän energetikanyň ösüşindäki geomaglumat ulgamlary.

Nurgeldiýew Ýa.
Türkmenistanda orta asyrlarda ýerleriň özleşdirişi.

Agaewa L.A., Bayramowa I.A.
Garabogazgol aýlawynyň köprüsiniň gurluşyk meýdançasynyň inžener-geologiki we seýsmologiki şertleri.

Akmyradow A.A.
Köýtendagyň käbir dermanlyk ösümlikleri.

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

Amanow M., Derýaýew A., Mämmedow B.
Türkmenistanyň şertlerinde nebit we gaz guýularyny burawlamagynyň ýapgyt-gönükdirilen usulyny ornaşdyrmagyň zerurlygy.

Geldimyradow A.G.
Türkmenistanda ýerasty gaz saklawhanalaryny döretmek.

Berdiýew D., Orazow H., Kadyrowa G.
Şitilhana hojalyklaryň galyndylaryny gaýtadan işlemegiň biotehnologiýasy.

ÝUBILEÝLER

Nazarow Isroil Kilichevich — 80 ýaşady.

PERSONALIÝALAR

Aliew Djomart Samedowiçh (doglan gününiň 100 ýyllygyna).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy