Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2019 (.pdf)

MAZMUNY

Babaýew A.M. Garagum çölüniň antropogen ekologiýasy

Ysmaýylow Ç.N., Nabiýew A.A. Landşaftlaryň giňişlikde zaýalanmagynyň matematiki-kartografik modelirlenilmegi

Babuşkin O.L., Inagamowa S.I. Orta Aziýadaky sinoptiki prosesler

Weysow S.K., Kepbanow Y.A., Durikow M.H., Aganow S.E. Türkmenistanda klimatyň üytgemegine adaptasiýa boýnça çäreler

Baýramowa I.A., Lurýewa I.I. Ņebigy suwlaryň toplumlaýyn ulanyşy bilen bagly öwrenilişiniň derwaýys meseleleri

Gurbanow B.T. Geomatikanyň usullary arkaly Özbegistanda töwerekdäki gurşawyň ýagdaýyna baha berilmegi

Annaniýazow K., Japbarowa A. Oba hojalyk we öri meýdan ösümlikleriniň giperspektral seljermeginiň tehnologiýasy

Amanow A., Tirkeşow B. Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanasynyň ýyrtyjy guşlary

Kontessi M., Fanti F., Nigarow A. Günorta Türkmenistanda ýokarky ýura döwrüniň dinozawrlarynyň yzlary

GYSGA HABARLAR

Babaýew A.G., Alibekow L.A., Muhabbatow H.M. Orta Ąziýanyň düme ýerleri Arid landşaftlardyr

Atdaýew S. Mehaniki — Biologik gorag meýdançasynyň topragynyň şorlanma görnüşi we derejesi

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Esenow P. Türkmenistanyň suwarymly zolagyndaky geoekologik meseleler

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Penjiýew A.M. Garagum çölünde suw üpjünçiligi üçin ýel energetiki desgalarynyň ulanylmagy

Berdiýew D., Orazow H., Kadyrowa G. Çöge çölleri ekrançylyk üçin özleşdirilende biotehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy

BIBLIOGRAFIÝA

Aral deňziň aýtymynyň suw serişdeleri barada täze kitap


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy