Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018 (.pdf)

MAZMUNY

Kelowa M. G. Zeýakaba şor suwlary arassalamak we
zyýansyzlandyrmak Garagum çölüniň ekologiki
ýagdaýyny gowulandyrmagyň we özleşdirmegiň
faktorydyr

Ýowjanow H., Begmyradowa O. Ýodbrom
önümçiliginiň turşy akyndy suwlaryny
Bitaraplaşdyrmagyň usullary

Buşmakin A.G. Köýtendagyň günbatar ganatynyň
karst gowagyndaky mineralogik gözegçilikleri

Rahimowa N., Arzýamowa O., Ýollybaýew A.
Şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fiziologiki
we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsiri

Rahmanowa О., Sahatowa M. Türkmenistanyň ir
gülleýän çöl ösümlikleri

Ataýew E.A. Köpetdagyň sähra ösümlikler toplumy

Akmyradow А. А. Köýtendagyň endemik dermanlyk
ösümlikleri

Kiçiýew A.A. Türkmenistanyň altyngözlüjeleriniň
ekologiýasy we faunasy

Şakirowa F. М. Türkmenistanyň suw ýataklarynyň
ihtiofauhasynyň biodürlüligi

Nepesowa M.g., Akmyradow A.I., Şangina I.W.
Mör-möjekler-termitleriň hinleriniň ýaşaýjylarydyr

Nigarow А. Gäwürli — Türkmenistanyň ýeke-täk
relikt paleoihnologiki ýädygärligi

GYSGA HABARLAR

Ataýewa G.Ç. Garagum derýasynyň hanaasty
aýtymlarynyň emele gelşiniň gidrogeologiki şertleri

Öwezow M.Ö. Türkmenistanyň çöl şertlerinde tebigy
gazyň düzüminden C5-C7 gidrokarbonlary bölüp
almagyň aýratynlyklary

Meňliýew Ş. Köýtendagyň derman ösümlikleriniň
ýaşaýyş görnüşleri

Nazarowa R., Atayew A. Köpetdag arçalyklarynyň
tohumhasyllylygyny gowulandyrmagy

Pawlenko A.W. Köpetdagda corydalis kamelinii
täze tapylan ýeri

Öwezmuhammedow A. Türkmenistanyň suwlarynda
ýaşaýan ýönekeýjeler

ARAL WE ONUň MESELELERI

Çembarisow E.I., Hojamuratowa Р. Т., Mirzokobulow Ž.B.
Kaşkaderýa derýasynyň basseýniniň ýerüsti suwlarynyň häzirki döwürdäki häsiýetnamalary

Babaýew A.G. Klimatyň global üýtgemegi we çölleşmek

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Ataýew Н., Allakow R. Süýşýän çägeleri berkitmek üçin täze serişde

Penjiýew A.M. Garagum çölünde gün energiýasynyň ekoenergiýa resurslary

Meredow T.R. Köptaraply tebigy dökün we onuň suwly garyndysy

ÝAŞ TOÝY

Igor Sergeýewiç Zonna — 80 ýaş

Paltamät Esenowa — 70 ýaş

Elmir Ismailowiç Çembarisowa — 70 ýaş

YLMYň ÝITGILERI

Öwezniýaz Reşitowiç Gurbanow (1942 — 1918 ýý.)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy