Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2016

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, № 3-4, 2016

MAZMUNY

Babaýew A.G. Türkmenistanyň çöllerini ekologik taýdan özleşdirmegiň mümkinçilikleri

Çeredniçenko W.P., Rejepow S.L. Üňüzaňyrsy Garagum çägeleriniň granulometrik düzümi

Nazarow I.K., Halimowa G.S. Gyzylgum çölündäki Kuljuktau gerşiniň landşaft — gidrologik aýratynlyklary

Mämmedow B.G. Ýerli üst suw akymy esasynda «Ýaşyl saýawan» döredilmegi

Mamedow E.Ýu. Merkezi Köpetdagda topraklaryň suw eroziýasy bilen göreş çäreleri

Grafowa W.A., Karaýewa K., Esenowa M. Yssy klimat şertlerinde fertil ýaşdaky aýallaryň iýmitlenşi

Ýollybaýew A. Sandykly çölüniň we oňa ýanaşýan meýdanlaryň forasy

Pawlenko A.W. «Altyn asyr» kölüniň töwereklerindäki ösümlikleriň foristiki düzümi we ýaşaýyş şekilleri

Pençukowskaýa T.I. Materiallary gaýtadan işlemek üçin gemrijileri ulanmak

GYSGA HABARLAR

Hudaýýarrow M., Magtymow B.A. Murgap-Tejen landşaft okrugyň geoekologik aýratynlyklary

Mamiýewa I.D. Atmosfera ygaly — Garagum çölünde ýerasty süýji suwlarynyň goruny döretmegiň çeşmesidir

Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu., Mamedowa N.A. Gurşaw temperaturasynyň üzül-kesil üýtgemegine gowaçanyň Gossypium L. öýjükleriniň gorag-uýgunlaşyş reaksiýasy

Babaýewa R. H. Botanika bagynda urugynyň sübse görnüşli gülçögdumly kelreýteriýanyň introduksiýasynyň geljekki mümkinçilikleri

Abdylowa S.M. Günbatar Köpetdagyň ýabany ösümlikleri hakynda

RejepowJ.Ç.Garabildäki gemrijileriň käbir görnüşleriniň köpçilikleýin gyrylmagy barada

Şammakow S. Türkmen kölüniň we onuň akabalarynyň ugrunda ýaýran süýrenijiler

Gabrilýans G.E. Garagumuň gymmat bahaly garaköli goýunlary

ARAL WE ONUň MESELELERI

Esenow P. Türkmenistanyň suwarymly ýerleriniň ekologo — melioratiw ýagdaýy

Alibekow L.A., Babaýew A.G. Aral deňziniň basseýinde howanyň global maýlamagy şertlerinde çölleşme

Sagaýew A.A., Sultanowa G.S., Taňyrbergenowa G. Syrderýanyň aşaky akymyndaky suwunyň hili

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Gurbanýazow M.A., АкmämmedowА. М. Çöl şertlerinde üçin biogaz öndürmegiň tehnologiýasy

Penjiýew A.M. Türkmenistanyň şertlerinde gawun daragtyny (carica papaya l.) ösdürip ýetişdirmegiň biotehnologiýasy we agrotehnikasy

Agaýewa S.S., Nazarowa R.S., Kuraýewa E.D. Gerbariýleri zyýankeşlerden goramak

Wekilowa Ýa. Güýzde sapmak — agaç — gyrymsy agaçlary köpeltmegiň geljegi uly usulydyr

SENE ÝAZGYSY

Myradow Ç. Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Döwletara durnukly ösüş komissiýasynyň mejlisi


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy