Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

Baş sahypaYlymlar akademiýasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ýaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

MAZMUNY

Weýsow S. K., Hamraýew G.O., Berdiniýazowa A.N. Radusnowa O.W. Garagum çölüniň relýefinde eol şekillerini kartalaşdyrmak

Saliýew A.S., Fedorko W.N. Gurak sebitleriň derýalarynyň gury aýaguçlarynyň tebigy — hojalyk toplumlary

Starodubsew W.M., Struk W.S. Suw howdanlarynyň kenar landşaftlaryna edýän täsiri

Baýramowa I.A. Goşmaça suw baýlyklaryny almakda ileri tutulýan ugurlar

Mamedow E. ýu., Durikow M.H., Mämmedow B.G. Türkmenistanyň öri meýdanlaryny aýawly peýdalanmak

Syçýew W.G., Şapowal O.A., Možarowa I.P., Korşunow A.A. Sazlaýjy serişdeleriň oba hojalyk ekinleriniň ösüşine, ýaýbaňlanşyna we önümliligine edýän täsiri

Söýünow O., Rozmetow K., Halimow W. Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini kökden daşary goşmaça iýmitlendirmek

Gurbanmämmedowa G.M. Merkezi Köpetdagyň möhüm meýdançalarynda bitýän agaçjymak ösümlikler

Şapowalow T.W. Günbatar Türkmenistanyň gemrijileri

Zakarýaýewa S.I. Hazaryň Türkmen böleginde guwlaryň ýaýraýşy, sany we goragy

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Babaýew A.G. Aral deňziniň basseýinde çölleşmek hadysalarynyň ylmy barlagy

GYSGA HABARLAR

Alibekow L.A. Çölleşmäge garşy göreşmegiň landşaft — geografik ýörelgesi

Miroşniçenko ýu. M. Gurak zonada suksessiýalaryň — ösümlik toparlarynyň çalyşýan döwründe agdyklyk edýän görnüşleriň ähmiýeti

Ataýew S.A., Keljäýew P.Ş. Garagumda Türkmen kölüniň töwereginde buýany ösdürip ýetişdirme-giň mümkinçilikleri

Meňliýew Ş. Köýtendagyň dermanlyk ösümlikleri

Jumalyýew Ýa.J. «Bereketli Garagum» döwlet tebigy goraghanasynyň gymmatly ösümlikleri

Şestopal A.A., Hudaýgulyýew N. B. Düwürtikli asjagaz Bathyzda

Gazetow W.I., Homenko W.I. ABŞ-nyň Milli seýilgähleriniň sagaldyş-dynç alyş ähmiýetli baýlyklary

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Astanow N.G. Garagumuň maldarçylyk hojalyklarynda gün energiýasyny peýdalanmagyň mümkin Çilikleri

Lurýewa I.I. Gaz känlerini işläp geçmegiň ekologik jähtleri

YLMYŇ TARYHYNDAN

Çeredniçenko W.P. Hazaryaka ekspedisiýasy barada ýatlamalar

ÝAŞ TOÝ

Sergeý Kuzmiç Gorelow — 90 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI

Söýünow Oraz (1945–2014)

“Çölleri özleşdirmegiň meseleleri” zurnalynda 2014-nji ýylda çap edilen makalalaryň görkezgiji


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy