Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2021

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2021 (.pdf)

MAZMUNY

WeýsoW S. ╩., Hamraýew G.O.
Garagumyň süýşýän we bajaklanan eol relýefnde sowrulma-toplanma hadysalary

KurtowezowG., Kurtowezow B.
Oba hojalyk ekinleriniň suwarylmagynda toprak çyglyly gynyň indikatorynyň peýdalanylmagy

Durdyýew B.
Şorlaşan agrolandşaftlaryň ekologizasiýasy

Buşmakin └.G.
Günbatar Türkmenistanyň magdan baýlyklary

Şestopal └. └., Gökbatyrowa ╬. └.
«Bereketli Garagum» Döwlet tebigy goraghanasynyň gerpetofaunasy

Hydyrow P.R.
Günorta-Gündogar Garagumuň çanakly sakyrtgalary

Kepbanow Ýţ.A.
Türkmenistanda ekologiýa tölegleriniň hukuk kepili

Nigarow A.
Türkmenistanyň tebigatynyň geologic ýadygärlikleri

GYSGA HABARLAR

Nepesow M.A.
Klimat üýtgemeginiň şertlerinde Türkmenistanyň suw baýlyklarynyň ulanylmagynyň dolandyrmagynyň geljegi

Myradow Ç.O.
«Ýaşyl ykdysadyýet» çölleşmäge garşy göreşde

Baýramowa I.A., Agaýewa L.A., Esenow E.╠.
Türkmenistanyň mele topraklarynyň çöküjilik we seýsmiki aýratynlyklary

Agaýewa Đ.Đ.
Çylşyrymly güllüler maşgalasynyň käbir görnüşleriniň ýaşaýyş şekilleri

Nurgeldiýew Ýa.
Gadymy we orta asyr Horezminiň suwaryş ulgamynyň taryhyndan

╩Órryýewa Ş.B.
Genetiki baýlyklar haryndaky Nagoýa teswirnamasy

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Babaýew └.G., Duhownyý W.└.
Aral deňziniň basseýninde süýji suwlaryň gorlary

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

╬razgulyýew D.G., Lurýewa I.I.
Çöllük şertlerinde turbageçirleriň poslamasy bilen göreşmegiň usullary

Çopanow D., Annagulyýew D., Geldimyradow └., Öwezow M.
Gurluşyk materiallarynyň taýýarlanylmagynda Türkmenistanyň nebit we gaz senagatynyň zyňyndylarynyň ulanylmagy

Berdiýew D.
Organiki galyndylary peýdaly ulanmagyň biotehnologiýasy we oba hojalyk ösümlikleri ýetişdirilende biogumusy ulanmak

YLMYŇ ÝITGILERI

Şammakow Sahat Myradowiç (1933-2021 ýý.)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy