Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2020 (.pdf)

MAZMUNY

Babaýew A. G. BMG-niň çölleşmäge garşy göreş baradaky konwensiýasynyň amala aşyrylyşyna baha berme.

Işankulyýew J., Saryýewa G.Ç.,Azymow K.P., Ilamanow Ýa.A. Köpetdagda we Garagum çölünde howanyň temperaturasynyňhem ygallaryňmukdarynyň üýtgeýişleri.

Begmatow I.A., Durdyýew O.Ýa. Suwarymly ekerançylykda zeýkeş ulgamlarynyň suwlaryny ulanmak.

Ýowjanow H. Ýokaryminerallaşan senagat ýerastysuwlaryny toplumlaýyn ulanmagyňekologik we ykdysady ähmiýeti.

Ataýewa G.Ç. Garagum derýasynyň (I nobaty) howaly zolaga täsiri.

Grafowa W.A., Garaýew G. G. Yssy klimat şertlerinde lukman talyplarynyň arasynda metaboliki sindromyň ýaýraýşy.

Ataýew E.A., Bazarowa G.R., Bäşimowa M.A., Kuroşina E.A. Hakyky pissäniň tebigatda we medeni şertlerde bioekologiki aýratynlyklary.

Gurbanmämmedowa G.,Ņągyýew Ç., Ąņąhanow G. Merkezi we Günorta-Günbatar Köpetdagda rýabinanyň häzirki zaman ýagdaýy.

Pawlenko A.W. Türkmenistanyň florasynyň seýrek we täze görnüşleri.

Mirzoýans S.N. Türkmenistanda wirus göteriji nematodalar — üzümiň zyýankeşleri.

Öwezmuhammedow A. Sünt-hasardag döwlet tebigy goraghanasanyň biröýjükle haýwanlary.

GYSGA HABARLAR

Abduraşidow Z.A. Geografiýa we durnuklyly ösüş.

Atdaýew S. Özgerdilen suwaryş koeffisiýenti usuly.

Berdimyradowa O.O. Gazyň süzülme kanunlarynyň derňewleriniň, barlaglarynyň netijelerini tejribe taýdan kesgitlemek.

Atamyradow N. Merkezi Köpetdagyň eteginde döredilen tokaý zolaklarynyň mikroklimaty.

Gurbanow J., Wlasenko G.P. Türkmenistanyň florasynda Rezedalar maşgalasy barada täze maglumatlar.

Ąkmyradow Ą. Köpetdag döwlet tebigy goraghanasynyň pteridoflorasy.

Kamahina G.L. Türkmenistanyň ösümlikleriniň atlarynyň taryhyndan.

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Babaýew A.G., Alibekow L.A. Maýyllygy ýagdaýynda Aral basseýnindäki çölleşme.

Myradow Ç.O. Aral basseýniniň ýurtlarynyň durnukly ösüşiniň maglumat üpjünçiligi.

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Orazgulyýew D.G., Lurýewa I.I. Çöllük şertlerinde gazgeçirijileriň ulanylyşynyň awariýa ýagdaýlaryny seljermek.

Orazow H., Berdiýew D., Kadyrowa G. Türkmenistanda adaty weşenkany ösdürip ýetişdirmekligiň maksadalaýyklygy we geljegi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy