Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2019

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2019 (.pdf)

MAZMUNY

Orazmuhammedowa M.
Gündogar Köpetdag etek düzlügiň landşaft-ekologik aýratynlyklary

Ýowjanow H., Nikuliçewa T., Begmyradowa O.
Suwlary Badhyz seolitleri bilen arassalamak

Atakanow A.Ž., Karabaýew N.A., Halymow D.P.
Gyrgyzystanda zeýakaba-zeýkeş suwlarynyň ulanylyşy

Grafowa W., Myradowa A.
Yssy howa şertlerinde ýüpek fabriginde işleýän zenanlaryň bedeniniň funksional ýagdaýy

Ataýew E.A. Bilişowa U.
Köpetdagyň ╩ümüşdaş çäginiň geobotaniki barlaglary

Kokanow A.A., Kelehsaýewa D.A.
Ýandagy we türkmen selmelegeni in vitro şertlerinde köpeltmegiň aýratynlyklary

Akmyradow A.
Bathyz döwlet tebigy goraghanasynyň seýrek otjumak dermanlyk ösümlikleri

Ataýew A., Hekimowa M.
Türkmen arçasy bilen bagly ösümlik toplumlarynyň goragy we dikeldiltmegi

Ýazgulyýew A., Ostapenko A., Mamedowa N.
Protoplazmanyň şepbeşikligi boýunça ösümlikleriň ýaşaýşa ukyplylygyna baha bermek

Şakirowa F.M., Tairow R.G., Wetçanin W.I., Kalaýda A.E., Gorşkow M.A.
Türkmenistanda älemgoşar forelini köpeltmegiň şertleri

Sopyýew Ö., Misekowa └.

Türkmenistanyň guşlarynyň görnüş dürlüliginiň baýlaşmagyna klimatyň maýlanmagynyň täsiri

Öwezmuhammedow A.
Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň süýdemdirijileriniň koksidiofaunasy

GYSGA HABARLAR

Gaýypowa A.G.
Etrek derýasynyň gadymy deltasynyň çölleşen topraklarynyň himiki düzümi

Baýramowa I. └., Lurýwa I.I.
Ýersaty suwly aýtymlaryň ulanyş geljegi

Nepesow M.A.
Klimatyň üýtgemeginiň şertlerinde Türkmenistanyň suw baýlyklaryndan peýdalanylmagynyň dolandyrylyşynyň geljegi

Miroşniçenko Ýu.M.

Sähra we çöl ösümliklerinde makroelentleriň agalyk edişiniň (dominirlemeklik) geografik aýratynlyklary

Gurbanow J., Wlasenko G., Sahatowa M.
Türkmenistandaky pisse urugy

Kamahina G.L.
Uly Balkan — ada florasynyň we faunasynyň tebygy muzeýi

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Babaýew A.G.
Aral basseýninde çölleşme prosessleriniň öwrenilmegi we olaryň öňüni almagyň ýollary

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Swintsow I., Ýurçenko N., Ýaraşow A.
Yzgarda güýçli çişiji serişdeler we olary ulanmagyň mümkinçilikleri

Gabrilýans G.Ýe.
Çal garaköli goýunlaryň barlaglary

ÝAŞ TOÝY

Babaýew Agajan Geldiýewiçe — 90 ýaş

Babaýew Amangylyja — 80 ýaş

YLMYŇ ÝITGILERI

Esenow Paltamet (1948-2018 ýý.)

Sopyýew Öwez Sopyýewiç (1935-2019 ýý.)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy