Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

MAZMUNY

Darymow W.Ýa., Babaýew A.M., Nepesow M.A.
«Altyn asyr» türkmen kölüne ýanaşýan ýerleriň
landşaft-ekologik şertleri we aýratynlyklary.

Swinsow I.P., Çeredniçenko W.P. Kurş
çägesow zolagynyň çäge depeleri we olary
aýap saklamagyň sullary.

Otarow A.Ili derýasynyň gadymy deltasynyň
topraklarynda radionuklidleriň fon derejesi

Grafowa W.A. Yssy howada zenanlaryň bedeniniň
funksional ýagdaýyna iş şertleriniň
edýän täsiri.

Muhamowa G.T., Rozyýewa G.K., Esenowa M.S., Babaýewa
Ýu.Ýu.
Adamyň bedenine yssy klimatyň
we akyl zähmetiň bilelikde edýän täsiri.

Kokanow A.A, Spiridonowa N.A. Arid klimat ş
ertlerinde medenileşdirilen stewiýanyň mineral düzümi.

Аbdylowa S.М.,Аkmyradow A.A., Rahmanow O.H.
Köpetdagyň endemik we seýrek bezeg ösümlikleri.

Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu., Mamedowa N.A.
Gowaçanyň kserofilligi: öýjük-dokuma derejesi.

SopyýewÖ., Amanow A. Sarygamyş
kölüniň we Aral deňiziniň ornitofaunalarynyň
meňzeşligi.

GYSGA HABARLAR

Rejepow S. А. Üňüzaňyrsy
Garagumyň çägeleriniň fitomeliorasiýasy.

Sähetgeldiýew S. Sumbar jülgesiniň
topraklarynyň esasy tipleriniň suw-fiziki häsiýetleri.

Duhownyý W.A. Liwiýa
çölündäki täsin suw geçirijisi.

Zwerew N.Ý. Türkmenistanda we Gazagystanda
hakyky pissäniň we adaty badamyňösüş
dinami kasy.

Şammakow S., Gökbatyrowa O., Bagşyewa M.
Türkmenistanda garagaýçagyň häzirki
ýagdaýy we ony gorap saklamak meseleleri.

Rustamow E.A., Saparmyradow J., Agryzkow Ýe.
Türkmenistanda Amyderýa sugunynyň häzirki
ýagdaýy we ony täze ýerlere
ýaýratmagyň mümkinçilikleri.

ARAL WE ONUň MESELELERI

Bekniýaz B.K., Budnikowa T.I. Alimbetowa Z.J. Aral
deňziniň basseýniniň çäklerinde
ýaýran ekologik meseleler.

Koşekow R.M., Asamatdinow T. Aralýaka
sebitiniň ekologik meseleleri.

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Lurýewa I.I., Baýramowa I.A. Ýerasty suwly
ýataklaryň modelirleme esaslaryny döretmek.

KakaýewÝ.E. Türkmenistanda gaz
ýataklaryny rejeli peýdalanmagyň usullary.

Myratberdiýew Ý. Gurluşyk
karýerleriniň rekultiwasiýasy.

ÝAŞ TOÝ

Muhammet Hudaýberdiýewiç Durikow
— 60 ýaşady.

YLMYň TARYHY

Anwer Keýuşewiç Rustamow
(doglan gününiň 100 ýyllygyna).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy