Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

MAZMUNY

Babaýew A.G. «Çölleri özleşdirmegiň meseleleri» zurnaly: 50 ýyllap çölleri öwrenmek ylmynyň hyzmatynda

Ýançuk S.L. Çöllerde polýarizasiýa usulynyň aýratynlyklary

Medeu A.P. Gazagystanly geograflryň Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly ösüş meselelerini çözmäge goşandy

Permitina W.N. Hazarýaka sebitinde zaýalanan ýerleriň biologic usul bilen dikeldilmegi

Kulmatow P. A., Rasulow A.B., Nigmatow A.N. ÖzbegistanyňBuharaoblastynyň suwarymlyýerlerini rejeli peýdalanmagyň meseleleri

Mommadow A.B. Murgap oazisiniňinžener-geologik şertleriniň sebitleýinaýratynlyklarynybahalandyrmak

Buşmakin A.G. Türkmenistanyňgünbatarwemerkezimineral-çigmalbaýlyklarynyň ýüzeçykarmagyňmümkinçilikleri

Ataýew E.A. Merkezi Garagumda giriş-takyrkompleksiniňfiosenozlary

Akmyradow А.A.,Gurbanow J.G, Rahmanow O.H. Merkezi Köpetdagyň ýitmekhowpyabanýanweseýrekdermanlyk ösümlikleri

Şammakow S., Gökbatyrowa O., Bagşyewa M. Murgapderýasynyň jülgesiniň weoňa ýanaşykmeýdanlaryň süýrenijileri

Mirakamalow M.T. Özbegistanyň çöl zonasynyň geografi atlary

GYSGA HABARLAR

Nowikowa A.F., Konýuşkowa M.W., Gepin Lo Topraklaryň melioratiw ýagdaýynyň suwaryşyň täsirinde üýtgemeginiň kanunalaýyklyklary

Atdaýew S., Akmämmedow B. «Altyn asyr»Türkmenkölüniň baş şorsuwakabasynyň suwunyň hili

Nurgeldiýew N., Orazdurdyýew D. AgyzsuwbolçulygynydöretmekdeTürkmenistanyňtebigymümkünçilikleri

Hojaberdyýew N.B. DemirgazykTürkmenistandakysüýji ýerastysuw ýatagy

Wlasenko G.P., Bäşimowa M.A. Gözelkinara

Şakirowa F.M. Türkmenistandaweslonos (kürekburun) balygyny ösdürip ýetişdirmegiň
mümkinçilikleri

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Rafikow W.A. Aralýakasynyň günorta böleginde çölleşme hadysalary

Duhownyý W.A. Merkezi Aziýanyň gurak çäkleriniň ekologik ulgamynyň hereketde bolmagynda suwuň ähmiýeti

Babaýew A.G. Durikow M.H. Aral deňziniň töweregindäki çöl örüleriniň önümçiligini ýokarlandyrmagyň ýollary

YLMYŇ TARYHY

Öwezmuhammedow A., Kakabaýew D. Türkmenistanda adamlaryň we haýwanlaryň parazitofaunasynyň öwrenilişiniň taryhyndan


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy