Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

MAZMUNY

Babaýew A.M., Darymow W.Ýa., Iwahow B.M. Türkmenistanyň Hazar deňiz ýakasynyň demirgazyk böleginiň landşaft — ekologik häsiýetnamasy

Aleksanýan S.N. Çeleken ýarymadasynda tozanyň howanyň hiline täsiri

Muhamowa G.T., Rozyýewa G.K., Esenowa M.S., Babaýewa Ýu. Ýu., Aşirowa M.Ýo. Adamyň bedenine yssy klimatyň we fziki zähmetiň bilelikde edýän täsiri

Akmyradow A.A., Gurbanmämmedowa G.M. Türkmenistanyň orhideýalarynyň bioekologik häsiýetnamasy

Tažetdinowa D.M. Üstýurduň käbir ösümlikleriniň himiki düzmi

Rahmanowa O. Türkmenistanyň ösümlik örtüginde paporotnikleriň ähmiýeti

Suprunenko N.Ý., Sýomina I.F. Türkmenistanda hulpa urugynyň introduksiýasy

Sakçiew A. Köpetdag etegi düzlüginiň psammoft ösümlikleriniň nematodlary

Babaýew A.G. XX asyrda Garagumda geçirilen möhüm geografk barlaglar

Rustamow E.A., Saparmyradow J.S. Türkmenistanyň ekoulgamlarynyň ähmiýeti hakynda

GYSGA HABARLAR

Arnageldiýew A., Pirnyýazow D. Türkmenistanyň ýel atlasy

Toktasynow J. N. Gazagystanda ekologik ýagdaýy durnuklaşdyrmakda tokaýlaryň we gök baglaryň ähmiýeti

Ataýew E.A., Wekilowa Ýa.R. Türkmenistanyň forasynyň seýrek görnüşleriniň Botanika bagyndaky introduksiýasy

Mirzoýans S.N. Muguthor ftonematodlarya garşy göreşmegiň biologic usullary

Şammakow S.M., Gökbatyrowa O.A. Zemzen we kepjebaş Türkmenistanyň gyzyl kitabyndan çykaryldy

Sopyýew Ö.S. «Altyn asyr» türkmen kölüniň Garagumyň biodürlüligine täsiri

Jumalyýew Ýa. J. Türkmenistanyň täze goraghanasy

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Esenow P., Aganow S.Ý., Buzrukow J.J. Aral deňziniň basseýninde zeýakaba-zeýkeş suwlaryny dolandyrmak

Kipşakbaýew N. Suw gorlarynyň rejeli peýdalanmak we goramak

Nasrulin A.B., Çembarisow E.I., Şaazizow F.Ş., Lesnik T.Ýu. Amyderýanyň aşaky akymynyň suw baýlyklaryndan rejeli peýdalanmagyň tejribesi

Karlyhanow T.K., Ýahiýaýewa K.K. Syrderýanyň deltasyndaky Kamystybas köllük ulgamy

BIBLIOGRAFIÝA

Rustamow E. Russiýanyň «Keselleriň tebigy ojaklary» atly lukmançylyk — geografk atlasy

SENE ÝAZGYSY

Rustamow E. Tebigaty goramagyň halkara bileleşiginiň (TGHB/IUCN) gurultaýy (forumy)

YLMYŇ ÝITGILERI

Arnageldiýew Aşyrgeldi (1945 — 2015 ý.ý.)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy