Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

MAZMUNY

Aleksanýan S.N., Lawrowa R.W., Gaýnulina T.E. Hazar şäheriniň (Çeleken ýarymadasy) deňiz ýaka zolagyndaky deňiz suwlaryna baha bermek

Orlowskiý N. S., Mämmedow B. K., Orlowkaýa L. G., Nurberdiýew N. K. Türkmenistanda tozanly tupanlaryň döremeginiň sinoptiki sebäpleri

Saliýew A.S., Fedorko W.N. Orta Aziýanyň oazisleriniň tebigy-hojalyk ulgamlary

Razhabow F.T. Garşy sährasynda hojalyklaryň territorial guralyşy

Durdyýew H. D. Türkmenistanyň geologik kartalary

Zwerew N.Ýe., Atahanow G.O. Gurak (arid) öri meýdanlaryny gowulandyrmak üçin durnukly ösümlik toplumlarynyň (agroftosenozlaryň) döredilmegi

Ýazgulyýew A., Ostapenko A.Ýu., Mamedowa N.A. Gowaçanyň ir ösüş tapgyrynda onuň ýylylyga çydamlylygyna baha berilmegi

Ataýew E.A. Köpetdagyň tragakant astragallarynyň ftosenologiýasy

Mamedow E.Ýu. Merkezi Köpetdagyň ösümlik görnüşleriniň düzümine tokaý ösümliklerini ekmegiň edýan täsiri

Rahmanow O.H. Merkezi Köpetdagyň käbir seýrek ösümlikleriniň täze ösýän ýerleri

Şammakow S. M., Gökbatyrowa O. A., Aganyýazowa G. Ýa. Türkmenistanyň tutýan meýdanyny gerpeto-geografk raýonlara bölmek

Kepbanow Ýo. A. Türkmenistanyň aýratyn goralýan tebigy ýerleri ulanmak we goramak barada hukuk taraplary

ARAL WE ONUň MESELELERI

Babaýew A.G. Aral deňziniň basseýninde süýşýän çägeleri durnuklaşdyrmagyň tejribesi

GYSGA HABARLAR

Ataýew H. Tejen-Murgap derýa aralygynda çäge çökündileriň sowruluş hadysasy

Sahatowa M. Uly Balkanyň endemiki we seýrek ösümlik görnüşleri

Kuraýewa E.D., Kuroşina Ýe.A. Aşgabat şäheriniň şertlerinde intraduksirlenen sukkulent ösümlikler

Şestopal A.A., Meňliýew Ş. Türkmenistanda täze tapylan garabaş ýylany

Kuznetsow W.I. Günbatar Köpetdagda eýran sugunynyň şahynyň tapylandygy barada

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Ýowjanow H., Atamanow B. Ýa. Zeýkeş şor suwlaryny ýodbrom önümçiliginiň hlorkalsili galyndy şerebeleri bilen arassalamak

Lurýewa I.I. Kükürtli wodorody saklaýan tebigy gazly känleri işläp geçmek hakynda

YLMYʼn ÝITGILERI

Nepesow Muhammet Ataýewiç (1954-2015)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy