Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2013

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÇölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2011

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 4/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006


Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2013

MAZMUNY

Atamyradow A. Günorta – Günbatar Türkmenistanda morfostruktura barlaglary.

Durdyýew H. Uly Balkandaky we Gubadagdaky buzlanmanyň yzlary

Starodubsew W.M. Iri suw howdanlarynyň ýokarlarynda täze deltalaryň aralyk emele gelmegiň monitoring

Genjiýew R.G. Türkmenabat şäheriniň we Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň atmosferasynyň ýeriň üstüne ýakyn gatlagynyň häsiýetnamasy

Baýramow D. Garagumda suw üpjünçiliginiň tehniki-ykdysady görkezijileri

Babaýew A.G., Medeu A.R. Çölleri öwrenmekde we özleşdirmekde geografiýa ylmynyň ähmiýeti

Rahmanowa O., Ýollybaýew A. Türkmenistanyň gadymy pürlileriniň palinologik barlaglary

Asadowa K.K., Abdyýewa R.T. Azerbaýjanda gyrymsyja agaçjyk-syrkyn ekologik bütewi toplumlarynyň häzirki zaman ýagdaýy

Sakçyýew A. Tebigy populýasyýada toprak nematodlarynyň dikligine ýaýraýşy

Öwezowa G. Merkezi Köpetdagyň etegindäki agaçlaryň we gyrymsy agaçlaryň zyýanly şirejeleri

Rozyýewa G.K. Yssy howa şertlerinde zenanlaryň bedeniniň goragy

Kepbanow Ý., Atamyradow A. Türkmenistanda tokaýlaryň goralmagynyň we peýdalanylmagynyň hukuk meseleleri

GYSGA HABARLAR

Iskanderow H. Baltaýew S. Daşky gurşawyň faktorlarynyň toplumlaýyn täsiri şertlerinde seleniň okislendirijilere garşy häsiýetleri

Ataýewa G.Ç. Uly göwrümli çägeasty süýji suw aýtymlarynyň döreýşi

Ataýew E.A.Çölüň galofil ösümlik örtüginiň biologik-ekologik aýratynlyklary

Mamedow E.Ýu. Merkezi Köpetdagyň tokaý ösümliklerini dikeltmegiň ýollary

Atajanow Ýa.B. Sarygamyş çöketliginde bürgüdiň höwürtgelemegi

Pençukowskaýa T.I. Aýry-aýry olfaktor duýduryşlary we möçberleri bolan tanyş bioşikeslendiriş ýagdaýda gemirijileriň özüni alyp barşy

Aganyýazowa G.Ýa. Türkmenistanyň ýylanlarynyň ýaýraýşynyň aýratynlyklary

Kulyýew N.A Türkmenistandaky iri gidrotehniki desgalar

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Reýimow B. Minerallaşan suwlary ulanmak bilen çölde gök ekin önümlerini ýetişdirmek

Nazarowa R.S., Kuraýewa E.D., Agaýewa S.S. Türkmenistan Ylymlar akademiýasynyň Botanika institutynyň Gerbariý gaznasy

Şammakow Ş., Gökbatyrowa O., Aganiýazowa G. Türkmenistanyň ýylanlary we olaryň möwsümler boýunça gije-gündizdäki işjeňligi

Myradow Ç.O. Çölde emeli ýagyş döretmegiň usullary barada

Garryýewa Ş.B. Türkmenistanda ekosyýahatçylygy ösdürmegiň başlangyçlary

YLMYŇ TARYHYNDAN

ROHYA-nyň akademigi I.P. Swinsowyň ýatlamalary

ÝAŞ TOÝ

Atajan Öwezmuhammedow — 70 ýaşady

YLMYŇ ÝITGILERI

Budagow Budag-ogly


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy