Ylmy edaralar

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: 744000, Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaıoly, 31. Telefony: 35-11-59; 35-62-68; 39-35-82. Faks: 35-11-59. E-mail: science@online.tm

Edaranyň gurluşy (strukturasy)

  6 fakultetden we 23 kafedradan ybarat:
 • Fakultetler:
  • Türkmen dili we edebiıaty
  • Daşary ỳurt dilleri we edebiỳaty
  • Taryh
  • Hukuk we halkara gatnaşyklary
  • Fizika-matematika
  • Tebigat-geografiıa
 • Kafedralar:
  • Beỳik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy
  • Pedagogika we psihologiıa
  • Türkmen dili
  • Türkmen edebiıaty
  • Konstitusiıa we halkara hukugy
  • Raıat we jenaıat hukugy
  • Iňlis dili
  • Nemes we fransuz dilleri
  • Daşary ıurt edebiıaty
  • Arap, pars we türk dilleri
  • Amaly matematika
  • Umumy matematika we matematiki derňew
  • Nazary we tejribe fizikasy
  • Umumy fizika
  • Biologiıa
  • Himiỳa
  • Geografiıa
  • Daşky gurşawy öwreniş
  • Türkmenistanyň taryhy
  • Dünỳä taryhy
  • Arheologiỳa we etnologiỳa
  • Hünär ugrundan dil taỳỳarlygy
  • Dünıä tejribesini öwreniş

Edaranyň esasy ylmy ugurlary

Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň syıasy taglymatyny, Mukaddes Ruhnamasyny ylmy jähetden özleşdirmek, türkmen halkynyň geçmiş taryhyny, täze taryhyny çuňňur we dogruçyl öwrenmek, türkmen dilini we edebiıatyny hemmetaraplaıyn öwrenmek, ıurduň orta we ıokary okuw mekdepleri üçin türkmen dilinde okuw kitaplaryny taııarlamak, şonuň ıaly-da differensiıal nazaryỳetiň we oňa ıakyn ylymlaryň birnäçe meselelerini özleşdirmek, differensiıal we operatorlyk deňlemeler, amaly meseleleriň hasaplaıyş usulynyň çözlüşi, jisimleriň fiziki özboluşlylygynyň magnit düzümli faza geçirijisini barlamak, günüň şöhlesiniň giň diapazonyna we gysga tolkun uzynlykly ültramelewşe bölegine ıokary duıujylykly fotokabuledijileri ıarymgeçiriji gurluşlaryň esasynda işläp düzmek we olaryň nusgalaryny taııarlamak, Beıik Saparmyrat Türkmenbaşy – Köneürgenç meteoritiniň düzumini, häsiıetnamalaryny we gurluşyny öwrenmek, nebitli we gazly ıataklara suwuň aralaşmak hadysasyny modelirlemek, Türkmenistanyň tebigy baılyklaryny kompleksleıin peıdalanmak we goramak meseleleri we ş.m.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy