Ylmy edaralar

Seıitnazar Seıdi adyndaky Tükmen döwlet mugallymçylyk instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: 746100 Türkmenistan, Türkmenabat ş. Şabende köç.7. Tel.: (993422) 62031, faks: (993422) 62031, e-mail: tgpi@online.tm

Institutyň gurluşy:

Fakultetler:

  Tebigat bilimleri we matematika fakulteti:
 • Matematika we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 • Fizika we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 • Hasaplaıyş matematikasy we informatka kafedrasy
 • Himiıa we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 • Biologiıa we ony okatmagyň usuly kafedrasy
  Dil we edebiıat fakulteti:
 • Rus dili, edebiıaty we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 • Türkmen dili kafedrasy
 • Türkmen edebiıaty kafedrasy
  Taryh – geografiıa fakulteti:
 • Beıik Saparmyrat Türkmen-başynyň Mukaddes Ruhnamasy kafedrasy
 • Dünıä tejribesini öwreniş kafedrasy
 • Pedagogika we psihologiıa kafedrasy
 • Başlangyç klaslarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usuly kafedrasy
 • Taryh we ony okatmagyň usuly kafedrasyş
 • Geografiıa we ony okatmagyň usuly kafedrasy
 • Mukaddes Ruhnama merkezi
 • Maglumatlar-kompıuter merkezi
 • Talyplar medeniıet merkezi
 • Talyplar sport merkezi

Institutda hereket edıän 6 sany ylmy-usulıet merkezinde alnyp barylıan esasy ylmy ugurlar:

 • Mukaddes Ruhnama ylym-bilim merkezi
  "Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy türkmen milli pelsepesiniň taglymat esasydyr", "Türkmenleriň Gündogar ıurtlary bilen gatnaşyklarynyň taryhyndan", "Mukaddes Ruhnama we türkmenleriň jemgyıetçilik – durmuş hem milli medeni ősüşiniň derwaıys meseleleri".
 • Usulyıet merkezi
  "Orta, ıorite orta we ıokary okuw mekdepleri üçin milli bilimiň dürli ugurlary boıunça okuw maksatnamalary, kitaplary we gollanmalary taıyarlamak".
 • "Tebigat" ylmy tejribe merkezi.
  "Gündogar Türkmenistanyň däneli ekinlerini, gowaçany, bezeg otag güllerini zyỳankeşlerden, kesellerden goramagyň we olaryň ösüş aỳratynlyklarynyň ylmy esaslary".
 • Tebigat ylymlar merkezi.
  "Farap etrabynyň mineral suwlarynyň himiki düzümi we keselleri bejeriş häsiıetleri", "Mineral suwlaryň kesel bejeriş häsiıetleriniň biohimiki esaslary", "Gündogar Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleriniň himiki düzümi we kesel bejermekdäki ähmiıeti".
 • Fizika – matematika ylymlar merkezi
  "Matematiki strukturalaryň hil nazaryıeti", "Hakyky (real) gazlaryň fiziki häsiıetlerini derňemek", "Kompıuter tilsimatlaryny okuw ulgamynda we őnümçilikde ulanmak meseleleri".
 • Gumanitar ugurlaryň ylmy merkezi.
  "Beıik Saparmyrat Türkmenbaşy eııamynyň sőzleıiş diliniň nusgalyk kämilligi, Mukaddes Ruhnama we türkmen edebiıatyny őwreniş ylmy, Beıik Saparmyrat Türkmenbaşy eııamynyň edepnamasy".

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy