Ylmy edaralar

Türkmenistanyň Harby instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy:

Aşgabat şäheri, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 31-nji jaýy.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby instituty 1993-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda döredildi.

Gurluşy: Harby institutda 14 kafedra bar.

Harby institutda ylymlaryń doktorynyń 2-si, ylymlaryň kandidatynyń 10-usy zähmet çekýär.

2008-nji ýylda institutyń mugallymlary tarapyndan okuw kitaplarynyń 11-isi, okuw-usulyýet gollanmalarynyń 208-isi taýýarlanyldy. Serkerdeler, mugallymlar we talyplar metbugatda çykyş etmek üçin 112 makala taýýarladylar.

Harby institutyň merkezi okuw kitaphanasy ýurdumyzda we dünýä ylym ulgamynda çap edilýän okuw, çeper edebiýatlary bilen üpjün edilýär.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy