Ylmy edaralar

Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Türkmenistanyň Bilim ministrligi

1931 ý. döredilen

Gurluşy:

41 kafedra, ylmy -derňew merkezi, hasaplaýyş merkezi, sportklub

 • Dünýä tejribesini öwreniş kafedrasy.
 • Medisina parazitologiýasy we genetika kafedrasy.
 • Akuşerçilik we ginekologiýa kafedrasy.
 • Kadaly fiziologiýa kafedrasy.
 • Şöhle diagnostikasy, terapiýasy we onkologiýa kafedrasy.
 • Medisina himiýa kafedrasy.
 • Adam anatomiýasy, topografik anatomiýa we operatiw hirurgiýa kafedrasy.
 • Sud medisina we hukuk kafedrasy.
 • Anesteziologiýa we reanimatologiýa okuwly umumy hirurgiýa kafedrasy.
 • Iç keselleriň propedewtikasy kafedrasy.
 • Patologiki fiziologiýa kafedrasy.
 • Nerw keselleri we reýrohirurgiýa kafedrasy.
 • Saglygy dikeldiş okuwly fakultet terapiýa kafedrasy.
 • Urologiýa okuwly fakultet hirurgiýa kafedrasy.
 • Gospital hirurgiýa kafedrasy.
 • Trawmatologiýa, ortopediýa we harby-meýdan hirurgiýa kafedrasy.
 • Göz keselleri kafedrasy.
 • Kliniki farmakologiýa we endokrinologiýa okuwly gospital terapiya kafedrasy.
 • Maşgala medisina kafedrasy.
 • Gulak, burun we bokurdak keselleri kafedrasy.
 • Inçekesel kafedrasy.
 • Akuşerçilik we ginekologiýa boýunça diplomdan soňky taýýarlyk kafedrasy.
 • Patologiki anatomiýa kafedrasy.
 • Fakultet pediatriýa kafedrasy.
 • Çaga keselleriniň propodewtikasy kafedrasy.
 • Psihiatriýa, narkologiýa we medisina psihiologiýasy kafedrasy.
 • Ýokanç çaga keselleri kafedrasy.
 • Gospital pediatriýa kafedrasy.
 • Gistologiýa, embrionologiýa we sitologiýa kafedrasy.
 • Saglygy goraýşyň guralyşy, dolandyrylyşy we ykdysadyýeti kafedrasy.
 • Çaga hirurgiýasy kafedrasy.
 • Deri we weneriki keseller kafedrasy.
 • Medisina ekologiýaly gigiýena kafedrasy.
 • Wirusologiýa mikrobiologiýa kafedrasy.
 • Epidemiologiýa we ýokanç keseller kafedrasy.
 • Ortopediki we hirurgiki stomatologiýa kafedrasy.
 • Terapewtiki stomatologiýa kafedrasy.
 • Farmasiýa kafedrasy.
 • Farmakologiýa kafedrasy.
 • Diller kafedrasy.
 • Ýörite taýýarlaýyş kafedrasy.

Okuwlar kesel-bejeriş, pediatriýa, stomatologiýa, farmasewtika, keselleriň öňüni alyş fakultetlerinde geçirilýär.

 • Kesel bejeriş fakultetinde esasan maşgala lukmanlaryny,hirurglary, terapewtleri, kardiologlary, akuşer-ginekologlary, onkologlary, oftalmologlary, dermato-wenerologlary we başga hünärleri taýýarlanylýar.
 • Pediatriýa fakulteti köp ugurly çaga lukmanlaryny taýyarlanylýar.
 • Stomatologiýa fakultetinde terapewt-stomatolog, ortoped-stomatolog, hirurg stomatolog, ortodont atly hünärmenler ýetişdirilýär.
 • Farmasewtiki fakulteti prowizor-tehnologlary, profizor-analitikleri taýyarlaýar.
 • Keselleriň-öňüni alyş fakultetinde sanitar lukmanlary epidemiologlary, gigiýenistleri taýyarlanylýar.

Ylmy-pedagogiki kadrlaryň taýýarlygy aspirantura we doktorantura okatmagyň üsti bilen amala aşyrylýar. Hünärmenleriň hünär taýýarlygy kafedralaryň bazalarynda kliniki ordinaturada geçirilýär.

Edaranyň ylmy ugry:

 • Ýokanç we ýokanç däl hem-de parazitar keselleriň öňüni almagyň we bejermegiň usullaryny kämilleşdirmek.
 • Türkmenistanda iň köp ýaýran aýal we çaga keselleriniň medisina -biologiki jähtleri.
 • Yssy howa şertlerinde ýürek-damar we serebro­waskulýar keselleriniň öňüni alnyşy, anyklanyşy we bejerilişi
 • Türkmenistanyň derman çig malyndan derman serişdelerini we dermanlary döredip ýaýratmak.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy