Ylmy edaralar

Ylmy-barlag geologiıa gözleg instituty Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we mineral serişdeler ministriligi

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adresi: Aşgabat ş., Magtymguly ş., 81, tel. 39-14-85, fax: 35-52-33.

Döredilen ıyly: 09.02.1998ı.

Edaranyň düzümi

 • Sebitleıin geologiıa we mineral çig mal bölümi.
 • Nebit-gaz geologiıasy we geologiıa-barlag işleriniň usulyıeti bölümi.
 • Geofiziki bölümi.
 • Geologiıa-barlag işleriniň ykdysadyıeti we maglumatlar tehnologiıa bölümi (HM bilen).
 • Geologiıa-barlag işleriniň tehnikasy we tehnologiıasy bölümi.
 • Guıylaryň we gatlaklaryň toplumlaıyn ylmy-barlagy bölümi.
 • geoekologiki we geohimiki barlaglaryň laboratoriıasy

Esasy ylmy ugurlar we olaryň gysgaça beıany.

 1. Gazylyp alynıan peıdaly zatlaryň ıerleşişiniň we çaklamasynyň geologiıa esasy hokmünde Türkmenistanyň sebitleıin geologiıasynyň düıpli we amaly barlaglarynyň ıerine ıetirmek (Türkmenistanyň mezozoıynyň esasy nebit gazly toplumlarynyň stratigrafiıasyny, litologiıasyny we paleogeografiıasyny öwrenmek. Türkmenistanyň daglyk we platforma sebitleriniň tektonikasyny, geomorfologiıasyny we çetwertiçnyı döwrüniň geologiıasyny öwrenmek. Geoekologiki derňewler).
 2. Sebitleıin nebit-gaz toplanyşynyň geologiki modelini işläp düzmek we şonuň esasynda nebit gaz çykarıan toplumy mundan beıläk ösdürmek maksady bilen nebit-gaz gözleg işleriniň ilkinji nobatdaky ugurlaryny esaslandyrmak. (Esasy nebit gazly toplumlar barada düşünje beıän paleotektoniki, gurulyş, litologiıa-fasial we geohimiıa faktorlarynyň derňewi. Nebit we gaz boıunça geologiıa barlag işleriniň netijeli ugurlaryny we maksatnamalaryny derňemek).
 3. Geofiziki usullar bilen Türkmenistanyň çäginiň çuňňur geologiıa gurluşyny esasy kanunalaıyklyklaryny we nebit-gazlylyk mümkinçiliklerini öwrenmek, lokal gurulyşlatyň gözlegi we barlagy, geologiıa-geofizika materiallaryny toplumlaıyn jemlemek esasynda olary çuňňur burawlaıyşa taıarlamak. (Gazylyp alynıan peıdaly zatlaryň ıataklarynyň gözleginiň we barlagynyň geofiziki usullaryny we geologiıa-geofizika materiallarynyň toplumlaıyn düşündiriliş usulyıetini kämilleşdirmek).
 4. Geologiıa barlag işleriniň tehnikasyny we tehnologiıasyny, önümli guıylary özleşdirmegiň usulyıetini kämilleşdirmek (ıerli çig maly ulanmak bilen buraw erginleriniň täze, ıokary netijeli düzümlerini döretmek. Geçirişiň, guıylary berkitmegiň we önümli gatlaklaryň üstüni açmagyň tehnikasyny we tehnologiıasyny kämilleşdirmek.
 5. Çuňňur burawlaıyş üçin ilkinji nobardaky obıektleri seçmek maksady bilen. Nebit we gaz boıunça geologiıa barlag işleriniň netijelerini umumylaşdyrmak, gurluş fondunyň derňewini geçirmek nebit-gazlylygyň möçberini çaklamak, geologiıa-geofizika maglumaty EHM-de işlemegiň häzirki zaman tehnologiıasynyň esasynda resurslara geologiıa-ykdysady baha bermek.
 6. Çun guıylaryň toplumlaıyn gidrogeologiıa we gazdinamiki derňewüni geçirmek (gatlaklary barlap görmek, suwuň, gazyň we suwda erän gazlaryň barlag nusgalyklaryny almak. Flıuidleriň himiki düzümini öwrenmek. Guıylary we gatlaklary netijeli özleşdirmek boıunça teklipler bermek.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy