Ylmy edaralar

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Biziň salgymyz: 744012, Aşgabat ş., 2009 (Görogly) köçesi, 143

Uniwersitet barada

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti ıurdumyzyň oba hojalyk toplumy üçin hünärmenleri taııarlaıan ıeke-täk ıokary okuw mekdebidir.

Ozalky oba hojalyk instituty 1930-njy ıylda esaslandyrylan. 1998-nji ıylda S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetine öwrüldi.

Uniwersitetiň 6 fakultetiniň we 16 kafedrasynyň alymlary oba hojalygyny ösdürmegiň düıpli meselelerini işläp düzmäge işjeň gatnaşıarlar. Şol işleriň özenini Türkmenistanyň esasy baılygy bolan pagtanyň we dänäniň ıokary hasylyny almak üçin gowaçany we bugdaıy ösdürip ıetişdirmegiň täze tilsimaty; tohumçylyk; ıüpekçilik; mallaryň önümliligini ıokarlandyrmak we olaryň keselleriniň garşysyna göreşmek; suwy dolandyryş desgalarynyň, Garagum derıasynyň, "Altyn asyr" Türkmen kölüniň gurluşyny hem-de ulanylyşyny kämilleşdirmek; suwy tygşytly ulanmagyň ähmiıetli usullaryny önümçilige ornaşdyrmak; oba hojalyk tehnikalaryny ygtybarly ulanmak we olary aıawly saklamak; maldarçylyk we ekerançylyk önümlerini gaıtadan işlemek baradaky önümçilik üçin zerur ylmy-amaly teklipleri işläp düzıärler.

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň düzümi

Jemi: 6 fakultet, 16 kafedra

  Rektorlygyň ıanynda
 • Beıik Saparmyrat Türkmenbaşynyň Mukaddes Ruhnamasy kafedrasy
 • Kompıuter tehnologiıasy kafedrasy
  Oba hojalyk tehnikalary fakulteti
 • İokary derejeli tehnikalar kafedrasy
 • Tehnologiki enjamlary abatlamak kafedrasy
  Mirapçylyk we suw gurluşygy fakulteti
 • Mirapçylyk kafedrasy
 • Suw desgalarynyň gurluşygy kafedrasy
 • İer serişdeleri kafedrasy
  Pagtaçylyk fakulteti
 • Pagtaçylyk kafedrasy
 • Tutçylyk we pileçilik kafedrasy
  Däneçilik fakulteti
 • Däneçilik kafedrasy
 • Bagbançylyk we gök ekerançylyk kafedrasy
  Maldarçylyk fakulteti
 • Mallary köpeltmek we idetmek kafedrasy
 • Mallaryň keselini anyklamak we bejermek kafedrasy
  Oba hojalyk önümlerini gaıtadan işlemek fakulteti
 • Oba hojalyk önümlerini gaıtadan işlemek kafedrasy
 • Tebigy süımleri egirmek kafedrasy
 • Mata önümçiligi we tikinçilik kafedrasy

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy