Ylmy edaralar

S.A.Nyıazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Ylmy-barlag ekerançylyk instituty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy edaralar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Salgysy: Aşgabat şäheriniň 2030-njy köçesiniň 30-njy jaıy, Tel: (800137) 34 372, fax : (800137) 34 3 72

Edaranyň gurluşy:

  Ylmy-barlag ekerançylyk instituty 5 bölümden
 • Dolandyryjy bölüm
 • Ekinleri ıetişdirmegiň tärleri bölümi
 • Gök ekinleri we bagçylyk bölümi
 • Ösümlikleri goramak bölümi
 • Hyzmat ediji topar

Ylmy-bralag ekerançylyk institutynyň esasy ylmy ugurlary

  Tassyklanan düzgünnama laıyklykda Ylmy-barlag ekerançylyk instituty şu aşakdaky ugurlar boıunça ylmy-barlag işlerini amala aşyrıar:
 • gowaçadan, bugdaıdan ıokary hasyly üpjün edıän tilsimatlary işläp düzmek;
 • gök-bakja ekinleriniň ıerli şertlere uıgunlaşan sortlaryny döretmek;
 • miweli baglaryň we üzümiň sort toplumyny döredip, olaryň Türkmenistanyň şertlerine iň amatlylaryny önümçilige hödürlemek, seleksiıa işlerini alyp barmak;
 • oba hojalyk ekinlerini zyıan berijilerden gorap saklamagyň iň täsirli ıollaryny gözlemek hem-de ulanmaklyga niıetlenilıän himiki serişdeleri deslapky barlagdan geçirmek.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy