Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

TÜRKMEN YLMYNYŇ YNAMLY GADAMLARY

2020-09-17

Hormatly Prezidentimiz: «Ylym döwletiň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, biz Garaşsyz Watanymyzy okgunly ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, medeni giňişligindäki bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin köp işleri amala aşyrýarys.


Önümçilik galyndylaryndan alynýan girdeji: antiseptic almagyň tehnologiýasy

2020-08-10

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleri çakyr we şeker önümçiliginiň galyndylaryndan organiki birleşmäni — izopropanol (izopropil spirtini) almagyň tehnologiýasyny işläp taýýarladylar.


Akyldar şahyryň sarpasy

2020-06-30

2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda sinden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Mastymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäkleňnde halkara ylmy maslahatlara hem giň orun berilýär.


Türkmen alymlarynyň işläp taýýarlamalary: polat berkligi, hili ýokarlandyrylan bitum we sement... briketlenen ýüzärlik

2020-06-25

Mineral, gidromineral we uglewodorod çig malyny toplumlaýyn gaýtadan işlemegiň tehnologik esaslaryny işläp taýýarlamak — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleriniň ylmy barlaglarynyň ileri tutulýan ugrudyr.


Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

2020-06-13

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn görnüşde geçirilýär — foruma gatnaşyjy köpsanly daşary ýurtlular oňa wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşýarlar.


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn-teleköpri arkaly geçirilýän halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

2020-06-12


Ynsanperwerligiň aýdyň ýolunda

2020-05-29

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda» BMG-niň ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar, ýagny Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID—19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çareler harada maglumatyň terjime edilip, dünýä ýaýradylmagy halkymyzyň milli Liderimize buýsanjyny has-da belende galdyrdy.


SAGDYNLYGYŇ MILLI GÖZBAŞLARY

2020-05-20

„Edebiýat we sungat” gazeti, 17.04.2020; 24.04.2020; 01.05.2020; 08.05.2020 sanlarynda çap edildi


Resmi habarlar

2020-03-30


Aýdyň hem belent maksatlar

2020-03-15

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň her bir ulgamynyň, pudagynyň işiniň ylmy taýdan guralmagy, ösdürilmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny berkidip, berkarar döwletimiziň dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine çykmagyna mümkinçilik berdi.


TÜRKMEN-AZERBAÝJAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ DÖWREBAP SEPGITLERI

2020-03-14

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary hem içeri syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ýakyn-u-alysdaky ýurtlar bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär.


Bagy-bossan Aşgabat

2020-02-23

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasaty bilen daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini baýlaşdyrmak, ýurdumyzy gür baglyga öwürmek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi.


YLYM — DOWLETIŇ KUWWATY, JEMGYÝETI HEREKETLENDIRIJI GÜÝÇ

2020-02-08

Hormatly Prezldentlmiziň 2-nji fewralda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny medeniýetini, sungatyny dilini we edebiýatyny ylmy esaslarda öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, 2020-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň hem-de alymlyk derejelehne dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, şeýle-de kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklandy.


BITARAPLYK ÝOLY — YKDYSADY ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

2020-02-07

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna şu ýyl çärýek asyr dolýar. Şonuň üçin ýurdumyzda 2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplysyň mekany» diýlip yglan edildi.


Galyndydan täze önüm

2020-02-02

Hormatly Prezidentimiziň amaly barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlary şaly şulhasyny gaýtadan işlemek we senagat, oba hojalyk toplumlarynda ulanmak boýunça ylmy-barlaglaryň üstünde işleýärler.

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy