Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň täze tapgyry birnäçe iri taslamalary özünde jemleýär

2017-11-20

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaşulularyň maslahatynda ýakyn 7 ýyl üçin kabul edilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň maksatnamasyny tanyşdyrmak bilen, döwlet kadalaşdyrylyşynyň tutuş ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy, ylmy-tehniki täzelikleri ornaşdyrmagy, ýurdumyzyň elektron senagaty pudagyny kemala getirmegi anyk maksatlaryň we wezipeleriň hatarynda kesgitledi.


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-11-17

2017-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi


Hasyl toýunyň öňüsyrasynda AST-daky özgertmere bagyşlanan ylmy duşuşyklaryň tapgyry geçirildi

2017-11-13

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Hasyl toýy mynasybetli gurnan çärelerine jemgyýetçilik wekilleri, alymlar we azyk senagaty hem-de oba hojalyk pudaklarynyň hünärmenleri ganaşdylar.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-10-20

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.


Türkmenistan we Ýaponiýa seýsmologiýa gözegçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler

2017-10-17

Ylymlar akademiýasynyň maslahatlar zalynda tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligni azaltmak babatda tejribe alyşmak boýunça türkmen- ýapon seminary geçirildi.


I Türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

2017-10-11

Paýtagtymyzda «Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly I Türkmen-hytaý forumy açyldy.


TYA-nyň Taryh insitutynda «Taryhda unudylmadyk waka» atly ylmy -amaly maslahaty geçdi

2017-10-04


Aşgabat 2017-niň şowhunly ýapylyş dabarasy

2017-09-29

Olimpiýa stadionynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasy boldy


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on ikinji gün

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on birinji güni

2017-09-27


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: onunjy gün

2017-09-26


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: dokuzynjy gün

2017-09-25


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: sekizinji gün

2017-09-24


Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-22

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy