Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Aşgabatda halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady

2014-11-17

Su gun paytagtymyzda “Arheologiya tapyndylaryny owrenmekde we muzeylesdirmekde Turkmenistanyn tejribesi” atly uc gunluk halkara ylmy maslahat oz isini tamamlady.


Milli Liderimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri hakyndaky ensiklopediıasynyň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

2013-09-02

Şu gün ıurdumyzyň Saglygy goraıyş we derman senagaty ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düıpli ylmy işiniň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


Köıtendagyň täze tapyndylary

2013-06-21

İUNESKO-nyň halkara bilermenleriniň türkmen ornitologlary bilen Köıtendaga bolan üçünji ekspedisiıasynyň çäklerinde geçirilen meıdan gözlegleri netijesinde guşlaryň ıerli görnüşleri üçin iki sany räze görnüşini ıüze çykardylar


Nowruz halklary parahatçylygyň, dostlugyň we döredijiligiň bähbidine birleşdirıär

2013-03-22

Türkmenistanyň Prezidenti „Nowruz-parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistan—ABŞ: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

2013-03-05

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Miçigan uniwersitetiniň (Amerikanyň Birleşen Ştatlary) Düıpli ylymlar merkeziniň direktory...


Guga çigildemi

2013-02-25

Biziň ıurdumyzyň çäklerinde çigildemleriň 16 görnüşi: gyzyl gülli — Wilson, beıik, guşgy, Mihel, Guga, Boçanes we sary — Leman ıaly görnüşleri ösıär.


Mikroskop astyndaky öıjükler

2013-02-07

Derman ösümlikleini ösdürip ıetişdirmekde biotehnologiıa usullary aıratyn gymmatly häsiıete eıedir.


Taryh ylmyny ösdürmek-döwletiň we jemgyýetiň ösüşiniň möhüm şertidir

2011-01-27

Türkmenistanyň akademiki we pudaklaýyn institutlarynda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde aspirantura we doktorantura girmek, şeýle hem alymlyk derejelerini goramak üçin resminamalary kabul etmek ýakyn günlerde tamamlanýar.


Paýtagtymyzda alternatiw energetika boýunça halkara forumy öz işini tamamlady

2010-02-26

Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meselelerine bagyşlanan halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady.


Energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri alymlaryň üns merkezinde

2010-02-25

Şu gün türkmen paıtagtynda «Türkmenistanda energiıanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahaty öz işine başlady, ol Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we howandarlygy esasynda geçirilıär.


«Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

2010-02-24


Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagyndan

2010-01-21

Şu gün Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň göçme Umumy ýygnagy geçirildi, ol milletiň Lideri tarapyndan türkmen alymlarynyň öňünde goýlan wezipeleri iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlandy


Türkmenistanda alternatiw energetika: mümkinçilikler we perspektiwalar

2009-12-23

Soňky ýyllarda dünýäniň köp ýurtlarynda alymlar okgunly ösüşe eýe bolan adaty däl çeşmelerden alynýan alternatiw energiýasynyň önümçiligini we ulanylmagyny «geljegiň energetikasy» diýip atlandyrýarlar.


Okgunly ösüşiň we progresiň maksatlaryna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygy

2009-12-02

Şu gün Hazaryň kenaryndaky «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalarynyň, ylmyň, meýilleşdirmegiň bilimiň hilini ýokarlandyrmakda ornuna bagyşlanan bilermenleriň halkara forumy öz işini dowam etdirdi.


“Täze Galkynyş döwri we türkmen diliniň hem edebiýatynyň ösüş ýollary” ady bilen ylmy maslahat geçdi

2007-12-09

Üstümizdäki ýylyň Bitaraplyk aýynyň 8-nde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 12 ýyllygyna we talyp ýaşlaryň gününe bagyşlap “Täze Galkynyş döwri we türkmen diliniň hem edebiýatynyň ösüş ýollary” ady bilen ylmy maslahat geçdi.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy