Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Türkmenistanda kiberbäsleşigi geçirilýär

2022-04-30

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň web-saýtynda maglumat howpsuzlygy boýuça çäresini geçirmegiň Düzgünnamasy ýerleşdirildi.


Türkmenistanyň taryhy binalarynyň interaktiw kartasy

2022-04-23

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik döwlet gullugy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalr merkeziniň Geografik maglumatlar ulgamy (GMU) laboratoriýasynyň EHM üçin progammasyny işläp taýýarlan toparyna 218 belgili awtorlyk şahadatnama gowşurdy.


Türkmenistan — Ýewropa: Ylym-bilim hyzmatdaşlygyň ösüşiniň depgini

2022-04-16

Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigiň «ERASMUS+» maksatnamasynyň howandarlygynda «Geçiş ykdysadyýetli döwletler üçin senagat telekeçiligini dolandyrmakda magistr maksatnamasyny kämilleşdirmek — MIETC» atly taslama üstünlikli durmuşa geçirilýär.


Syýahat we gözegçilik üçin elektron kartalar

2022-03-29

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň Geografik maglumatlar ulgamy barlaghanasynda geografik maglumatlar ulgamy ulanylyp, sanly tematiki kartalaryň birnäçesi işlenilip taýýarlanyldy.


Täze tehnologiýalar şäher gurluşygynda

2022-03-22

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň «Oguz han» innowasion toplumynda kiberfiziki ulgamlar fakultetiniň «Nanoelektronika we zatlaryň interneti» ylmy-önümçilik merkezi hereket edýär.


Alternatiw energiýa çeşmeleri

2022-03-20

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň «Energiýatygşytlaýyş» laboratoriýasynyň hünärmenleri energiýanyň arzan alternatiw çesmesini, hususan-da, «ýaşyl» wodorod «almagyň» usullaryny işläp taýýarlaýarlar. Ýagny ekologiýa taýdan arassa ýangyç geljekde gazylyp alynýan elektrik energiýa çeşmeleriniň ornuny tutar. «Altyn asyr» türkmen kölüniň kenar ýaka töwereklerinde synag işleri alnyp barlar. Alymlar özboluşly biokatalizator ulanarlar.


Täze tehnologiýlar halkyň hyzmatynda

2022-03-16

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň «Oguz han» innowasion toplumynda geçirilýän baýramçylyk sergilerinde görkezilen «Akylly ýol yşygy» we «Akylly awtoduralga» uniwersitetiň mugallymlary hem-de talyplary bilen bilelikde işlenilip taýýarlanyldy.


Ylmy işläp taýýarlamalar önümçilige

2022-03-10

Türkmenistanyň YA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň täze maddalaryň sintezi barlaghanasy Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy (TNGIZT) bilen baglaşan şertnamasynyň çäklerinde ýaglaryň çalgy, motor, dizel, senagat we beýleki görnüşleriniň öndürilişiniň tehnologiýasyny işläp taýýarlaýar. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ýol bitumyny öndürýän enjamyndan alynýan wakum-gaz-ýag fraksiýasyndan binýatlyk ýaglaryň kompenentini almak boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar.


>Ylmy işläp taýýarlamalar önümçilige: elektron resminama dolanyşygy we awtomatlaşdyrylan çözgütler

2022-02-19

Bu gün biz Türkmenistanyň YA-nyň Tehnologiýalar merkeziniň maglumatlar howpsuzlygy we kommunikasiýa tehnologiýalary barlaghanasynyň hünärmenleriniň işi barada gürrüň etmekçi, olar ýurdumyzyň dürli edaralaryna Elektron resminama dolansygy ulgamyny (ERDU) girizýärler.


Ylmy işläp taýýarlamalar önümçilige: buýan toşaply bulkajyklar we mineral suwy

2022-02-18

Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkeziniň barlaghanasy ylmy ugurlaryň birnäçesini birleşdirýän, şol sanda biomaglumatlar tehnologiýalary babatda barlaglar geçirýär. Barlaghananyň işi ýurdumyzyň azyk bolçulygyna gönükdirilendir.


Ýerli çig maldan öndürildi

2022-02-11

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleri ýerli çig maldan kalsiý nitratynyň tetragidratyny almagyň usulyny işläp düzdüler.


Ýaşlar arasynda her ýyl geçirilýän ylmy işler bäsleşigi yglan edildi

2022-01-23

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýaşlar arasynda her ýyl geçirýän ylmy işler bäsleşigi yglan edildi.


Tehnologiýa merkezi: hojalyk hasaplaşygy esasynda ylmy barlaglar

2022-01-11

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologýialar merkeziniň laboratoriýalarynyň onusy täze ýyldan işi ýöretmegiň hojalyk hasaplaşygy usulyna geçdi.


Ýurdumyzyň ösüşlerine alymlaryň ylmy goşundy

2021-12-14

Halkara Bitaraplyk gününiň öň ýanynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda ylymlaryň doktorlarynyň we kandidatlarynyň dissertasiýalaryny goran alymlaryň uly toparyna diplom gowşurmak dabarasy geçirildi.


Arheolog zenan

2021-12-11

Bäşimowa Nurgözel ýaşlygyndan zähmetsöýer ýaşlaryň biri bolup, ol Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebiniň haly bölümini tamamlap, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh fakultetine okuwa girýär.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy