Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Buýan galyndylaryndan işjeňleşdirilen kömür: daşary ýurt önüminiň ornuny tutma we ekologiýa

2021-05-22

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlar topary işjeňleşdirilen kömri buýan galyndylaryndan almagyň täze usulyny oýlap tapyp, ony önümçilige girizmegi teklip etdi.


Türkmenistanda Soltan Sanjara bagyşlanan halkara maslahat geçirildi

2021-05-17

Şu gün Türkmen döwlet medeniýet institutynda «Soltan Sanjaryň taryhy keşbi we türkmen halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli dostluk taglymaty» atly utgaşdyrylan görnüşde halkara maslahat geçirildi.


Seljuklar döwrüniň edebiýaty

2021-05-15

Şu gün «Soltan Sanjaryň taryhy keşbi we türkmen halkynyň parahatçylyk, hoşniýetli dostluk taglymaty» atly halkara döredijilik duşuşygy öz işine başlaýar, Türkmenistanyň Daşary işler, Bilim ministrlikleriniň,Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Türkmen döwiet medeniýet institutynda geçirilýän çärä ýurdumyzdan we daşary döwletlerden alymlaryň onlarçasy gatnaşýar.


INNOWASIÝALAR DÖWLETIŇ GÜLLÄP ÖSÜŞINIŇ ESASYDYR

2021-05-05

Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly geçirilýän «Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady.


Arheologik barlaglarda sanly ulgamyň ähmiýeti

2021-05-05

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, taryhymyzy we medeni mirasymyzyň çuňňur öwrenilmegi netijesinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheoiogiýa institutynyň alymlary tarapyndan Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýadygärliklerde toplumlaýyn arheologik gazuw-agtaryş işleri amala aşyrylýar, Barlag işleri geçirliýän ýadygärlikleriň biri-de, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän Paryzdepe taryhy-medeni ýadygärligidir.


Aşgabatda halkara ylmy maslahat geçirilýär

2021-05-04

Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Bilim ministrliginiň guramagynda sanly ulgam arkaly geçirilýän «Innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly halkara ylmy-amaly maslahaty öz işine başlady.


Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilýän «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň teswirnamasy

2021-04-15

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» hem-de «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda» göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamlary ...


Türkmen halkynyň köpasyrlyk ynsanperwerlik, watançylyk we edermenlik däpleri baýlaşdyrylýar

2021-04-02

Şu gün paýtagtymyzda sanly ulgam arkaly «Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri» atly halkara maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilen maslahat ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi, Bilim ministrligi hem-de Ylymlar akademiýasy tarapyndan guraldy.


Aşgabada — 140 ýyl: paýtagty ösdürmegiň innowasion ugry

2021-03-10

Ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi düýpgöter özgerip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sazlaşygyň we gözelligiň beýanyna öwrüldi.


Berkarar Döwletimiziň Bagtyyarlyk Döwrüniň ýyl yazgysy — 2020-nji ýyl
4. Ylym we bilim

2021-02-18

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ýakyn we orta geljek üçin ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp, innowasiýalaryň ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň ösüşiniň özeni bolmalydygyny nygtaýar. Onuň esasynda bolsa, ilkinji nobatda, ylym we bilim hem-de halkara gatnaşyklar bar. Munuň özi diňe bir täze tehnologiýalary ornaşdyrmakda däl, eýsem, milli ylym we bilim ulgamynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmakda-da ähmiýetlidir.


Türkmen himiýaçy — alymlarynyň ýurdumyzyň derman önümçiligine goşandy

2021-02-01

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmyň önümçilige işjeň goşulmagy babatynda öňde goýan wezipeleri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň himiýa institutynyň alymlarynyň işleriniň netijesinde öz beýanyny tapýar.


Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalary toplumlaýyn ösdürmegiň maksatnamasyna badalga berildi

2021-01-30

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ylmynyň ilkinji nobatdaky we geljegi uly wezipelerine ünsi çekip, milli ykdysadyýetimizi hem-de onuň pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen depginli ösdürmek maksady bilen Diýarymyzyň tebigy serişdelerini gaýtadan işlemek we özleşdirmek boýunça tehnologiýalary işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtaýar.


Bazalt süýüminiň giň gerimi

2021-01-21

Himiýa institutynyň direktory, himiýa ylymlarynyň kandidaty Durdymyrat Gadamow Türkmenistanyň günbatar sebitlerindäki ýanardag gelip çykyşly bazalt magdanynyň ummasyz gorlary kompozit serişdeleri öndürmek babatda giň mümkinçilikleri açýar diýip pikir edýär.


Taryhy-medeni miras — milletiň ruhy baýlygynyň binýady

2021-01-20

Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy- köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


Himiýa instituty: öz-özüňi maliýeleşdirmek we innowasiýalar

2021-01-08

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň laboratoriýalarynyň ählisi täze ýyldan doly hojalyk hasaplaşygyna geçdiler.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy