Habarlar

Türkmenistanyň taryhy binalarynyň interaktiw kartasy

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2022-04-23

"Türkmenistan: Altyn asyr" elektron gazeti

Türkmenistanyň taryhy binalarynyň interaktiw kartasy

22.04.2022

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik döwlet gullugy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalr merkeziniň Geografik maglumatlar ulgamy (GMU) laboratoriýasynyň EHM üçin progammasyny işläp taýýarlan toparyna 218 belgili awtorlyk şahadatnama gowşurdy. Bu laboratoriýanyň alymlary we hünärmenleri geografik maglumatlar ulgamyndan peýdalanyp, Türkmenistanyň arheologik ýadygärlikleriniň interaktiw kartasyny düzdüler, ol ýurdumyzyň çägindäki orta asyrlar we antik döwrüň binalaryny görkezýär. Ol karta, arheologik ýadygärlikleriň sanawy we beýany barada, interaktiw kartanyň özüni, şeýle hem habarlaşmak üçin salgylary görkezýän internet sahypa görnüşlidir.

Sanly interaktiw kartada ýadygärlikleriň ady, ýerleşýän ýeri (welaýaty, etraby), etrap merkezine çenli aralygy ýaly maglumatlar, şeýle hem ýadygärlikleriň fotosuratlary bar. Interaktiw kartada Türkmenistanyň çägindäki we serhetýaka döwletlerdäki ilatly ýerleri, suw desgalary (derýalar, köller), awtomobil ýollary, demir ýollar, Beýik ýüpek ýolunyň ugry gatlaklaýyn görkezilýär, relýefli we älemden alnan suratlar bar. Kartada ulaldylýan/kiçeldilýän usullar, ady boýunça binalary gözlemek usullary bar. Ýadygärlikleriň käbiriniň (Nusaý, Paryzdepe) 3d şekili bolup, olar bar bolan salgylarda aýratyn goşundylarda açylýar.

Wladimir Komarow|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy