Habarlar

Resmi habarlar

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2019-01-30

«Türkmenistan: altyn asyr» elektron gazeti

Resmi habarlar

29.01.2019

***

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ykdysadyýetimizde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, ylmyň gazananlarynyň bäsleşige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň alyp barýan işlerini toplumlaýyn esasda ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Ylymlar akademiýasynyň amaly ylmy-barlaglary alyp barýan edaralaryny 2019-njy ýyldan başlap, tapgyrlaýyn böleklere bölmek bilen, 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň Döwlet býujetinden maliýeleşdirmegi bes etmek bellenildi.

Ylymlar akademiýasyna Adalat ministrligi bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri iki aý möhletde taýýarlamak we Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.

***|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy