Habarlar

"äz eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasynyň Geňeşiniň 16-njy we Kawkaz hem-de Merkezi ziý ylym-bilim torlarynyň Internet teklipleri boýunça guramasynyň 6- njy maslahatl

Baş sahypaYlymlar akademiasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat az  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2007-11-15

2007-nji ýlň Sanjar ýnň 19-22 aralygynda Aşgabat şäherinde Demirgazyk Atlantik Şertnama Guramasynyň Ylym maksatnamasynyn "äz eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasynyň Geňeşiniň 16-njy we Kawkaz hem-de Merkezi ziý ylym-bilim torlarynyň Internet teklipleri boýunça guramasynyň 6- njy maslahatlary geçirilýär.

Duşuşyk işjeň häsiýete eýe bolmak bilen nuň esasy maksady hyzmatdaş döwletleriň ylym-bilim torunyň jogapkär tehniki işgärleriniň "äz eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasy boýunça edilen işleri we öňde duran meseleleri hem-de Kawkaz we Merkezi Aziýa döwletlerinde ylym-bilim toruny mundan beýläkde giňeltmek baradaky teklipleri ara alyp maslahatlaşmakdan ybaratdyr.

"Täze eýýamyň ýüpek ýoly" taslamasyna Azerbeýjan, Ermenistan, Gruziýa, Gazakystan, Özbekistan, Täjikystan we Gyrgyzystan döwletlerinden gatnaşyjylar Aşgabat şäherine gelerler.

Şýl-de maslahatda Belgiýnyň, Belorusyň, Beýik Britaniyanyň, Germaniýanyň, Gollandiýanyň, Daniýanyň, Owganystanyň, Norwegiýanyň, lşanyň, Orsýetiň, Slowakiýanyň we Türkiýanyň wekilleri gatnaşarlar.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy