Habarlar

"Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir" atly ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2007-04-12

2007-nji ýylyň Gurbansoltan aýynyň 12-sinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşi Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi bilen bilelikde "Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir" atly ylmy maslahatda nutuklar görnüşinde oba hojalyk ugrunda soňraky ýyllarda işlenip taýýarlanan ylmy barlaglaryň netijeleri tanyşdyryldy. Maslahatyň işine oba hojalyk ugruna degişli ylmy-barlag edaralaryň alymlary we hünärmenleri, şeýle hem S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň hem-de Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallymlary gatnaşdylar.|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy