"Ylym" bölümi boýunça serginiň işine gatnaşmaklyga isleg bildirýänler üçin maglumat

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Aşgabadyň Sergiler köşgünde 2008-nji ýylyň Magtymguly aýynyň 1-3-i aralygynda Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolynyň 104-nji jaýyndaky salgyda "Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik Galkynyş zamanasynda" atly I halkara sergisi we maslahaty geçirilýär.

Serginiň bölümleri:

  • Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny ösdürmekde ylmyň we tehnikanyň gazananlary;
  • energiýa we resurslary tygşytlaýjy tehnologiýalar;
  • ekologiýa we tebigy resurslary netijeli peýdalanmak;
  • telekommunikasiýa we habarlar tehnologiýalary.

"Ylym" bölümi boýunça sergä gatnaşmaklyga sargytlary Siz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeşiň şu salgysyna iberip bilersiňiz:

744000, Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky ýokary geňeş, Email – conference@science.gov.tm.

Bölümler boýunça sergini geçirmegiň we gatnaşmagyň şertleri hakyndaky maglumatlary Siz Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň saýtyndan alyp bilersiňiz: www.cci.gov.tm

GURAMAÇYLYK KOMITETI

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy