„İaş alymlar dünıä ylmyny we medeniıetini birleşdiriji güıçdür” atly halkara ylmy maslahat

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2013-nji ıylyň 4-5-nji sentıabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „İaş alymlar dünıä ylmyny we medeniıetini birleşdiriji güıçdür” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys. Maslahat Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustyndaky № 12527 belgili Kararyna esasynda geçirilıär.

Maslahatyň guramaçysy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Taryh instituty.

Maslahatda şu aşakdaky bölümçeleriň işlemegi göz öňünde tutulıar:

· Medeniıetleriň özara täsiri we siwilizasiıalaryň gatnaşyklary ıolunda ıaş alymlaryň gumanitar ylymlar babatyndaky hyzmatdaşlygy.

· İaş alymlaryň tehniki progresiň esasy hereketlendiriji güıji hökmünde takyk we tebigy ylymlar babatyndaky hyzmatdaşlygy. Üstünlikler we mümkinçilikler.

· İaşlarda ruhy-dünıägaraıyş gymmatlyklaryny kemala getirmekde sungatyň, diliň we däp-dessurlaryň orny we ähmiıeti.

· Ylym we tehnologiıa babatda ıokary hünär derejeli ıaş ylmy işgärleri taııarlamagyň usullaryny we görnüşlerini kämilleşdirmek we ylmy bilimleriň yzygiderliligini üpjün etmekde halypaçylygyň ähmiıeti.

· İaş alymlar we ösüşiň innowasiıa ıoly.

Maslahatyň maksady — ylym ulgamynda ıaş alymlaryň hyzmatdaşlygyna we onuň ösüş ıollaryna degişli möhüm meseleleri giňden ara alyp maslahatlaşmak, üstünlikleri we mümkinçilikleri seljermek, daşary ıurtly alymlaryň tejribesini umumylaşdyrmak we ylmyň dürli ugurlarynda täze mümkinçilikleri ıüze çykarmak; ıaş alymlary taııarlamagyň usullaryny we ıollaryny ara alyp maslahatlaşmak; ylmy we medeniıeti ösdürmek boıunça täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin özara bähbitli hyzmatdaşlygy ıola goımak.

Maslahata gatnaşmak üçin ıüz tutmalar (islegler) 2013-nji ıylyň 15-nji iıulyna çenli şu salgy boıunça kabul edilıär — history@online.tm; taryh_turkmen@mail.ru.

Maslahatyň işine gatnaşmagyň şertleri baradaky maglumaty siz şu telefonlar boıunça alyp bilersiňiz:

Tel.: (99312) 94-13-09; 94-16-95; 94-22-73.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy