«Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik galkynyş zamanasynda» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Türmenistanyň Prezidentiniň 2009-njy ýylyň 6-njy noýabryndaky Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäherinde 2010-njy ýylyň 24-26-njy noýabr aralygynda «Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik galkynyş zamanasynda» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçirilýär.

Guramaçylar:

 • Türkmenistanyň Bilim ministrligi
 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy
 • Türkmenistanyň Sport we syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti
 • Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy.

Serginiň we ylmy maslahatyň tematikasy:

 • Ylym, bilim, syýahatçylyk we sport ugurlarynda döwlet syýasaty
 • Häzirki zaman bilim ulgamy
 • Bilim ulgamynda informasion we kommunikasion tehnologiýalar
 • Bilimiň hili
 • Ýokary derejeli ylmy işgäleri ýetişdirmek
 • Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny kämilleşdirmek boýunça innowasion tehnologiýalar
 • Ylym, bilim, sport we syýahatçylyk ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlyk

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boýunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Resminamalar:

Sergä gatnaşmak üçin- 2010-njy ýylyň 20-nji oktýabryna

Maslahata gatnaşmak üçin — 2010-njy ýylyň 15-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Sergä gatnaşmagyň şertleri barada maglumaty Türkmenistanyň söwda-senagat edarasynyň saýtyndan alyp bilerdiňiz: (www.cci.gov.tm))

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulýar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy