TALAPLAR

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin maglumatlaryň resmileşdirilmegine we nutuklaryň gysgaça beýanlaryna bildirilýän

TALAPLAR

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda kabul eden 1528 belgili Kararyna laýyklykda, 2020-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy

Halkara ylmy maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus dilleri.

Hasaba almak:

Halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşini doldurmaly, nutugyň gysgaça beýanyny we annotasiýasyny Guramaçylyk toparyna ibermeli.

Nutugyň gysgaça beýany halkara ylmy maslahatyň iş diliniň haýsy hem bolsa birinde, annotasiýalar beýleki iki dilde, hasaba alnyş görnüş türkmen dilinde bolmaly.

Türkmenistanly alymlar üçin halkara ylmy maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşi

(adaty şrift, Times New Roman, 12 pt, türkmen dilinde doldurmaly)

Familiýasy

Ady


Atasynyň ady


Wezipesi


Alymlyk derejesi, ady


Işleýän ýeriniň doly ady

Işleýän ýeriniň salgysy (poçta indeksi bilen bilelikde)

Iş telefony

Nutugyň ady (Baş harplar bilen ýazmaly däl)

Nutuk haýsy dilde taýýarlandy

Nutuklaryň gysgaça beýanlaryny we annotasiýalaryny resmileşdirmeklige hökmany talaplar

1. Nutugyň gysgaça beýanynyň möçberi A4 (210×297 mm) formatda, 1,5 sahypadan geçmeli däldir, annotasiýasynyň her biriniň möçberi A4 formatda 0,5 sahypa çenli ybarat bolmalydyr.

2. Nutugyň gysgaça beýanlary we annotasiýalar Times New Roman şrifti bilen ýazylýar we bir faýlda saklanýar hem-de aşakdaky görnüşde bolmaly:

awtoryň (awtorlaryň) ady, familiýasy (dolulygyna), ýaýyň içinde döwletiň ady görkezilýär (mysal üçin: Nurmyrat Ataýew (Türkmenistan), setiriň merkezi boýunça deňlemek bilen 14-lik şriftde goýygara ýazmaly;

nutugyň ady — baş harplar bilen setiriň merkezi boýunça deňlemek bilen adaty 16-lyk şriftde goýygara ýazmaly;

ylmy maslahatda çykyş edýäniň ady, familiýasy (eger çykyşyň birnäçe awtory bar bolsa, hökman görkezilmeli) — adaty 14-lik şriftde ýazylmaly;

nutugyň gysgaça beýanynyň galan bölegini yazmazdan ozal 1 setir goýbermeli.

3. Nutugyň gysgaça beýanlarynyň we annotasiýalaryň esasy mazmuny 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ýazylýar we setiriň ini boýunça deňlenilýär. Her setirbaşy aýrybaşga ýazylýar. Setirleriň arasy 1-lik ölçegde bolmalydyr.

Matematiki formulalar kompýuterde degişli formula redaktorlarynyň kömegi bilen ýazylmalydyr.

Sahypa ölçegi: ýokarsy we aşagy — 2,0 sm, çep tarapyndan 2,5 sm, sag tarapyndan 1,5 sm.

4. Edebiýatlaryň sanawy olaryň nutugyň beýanynda ýerleşdirilen tertibinde ähli edebiýatlara salgylanylyp berilmelidir. Edebi çeşmeleriň salgylanmalary nutugyň beýanynda inedördül ýaýyň içinde sanlar bilen belgilenýär: [1], [2], [3-5] we beýlekiler. Edebiýatlaryň sanawy nutugyň gysgaça beýanynyň ahyrynda ýerleşdirilýär, olaryň öň ýanyndan EDEBIÝATLARYŇ SANAWY diýen sözbaşy ýerleşdirilýär.

5. Nutugyň gysgaça beýanlarynyň we annotasiýalarynyň sahypalary belgilenmeýär.

6. Nutugyň gysgaça beýanlary bir dilde iberilende, hökmany suratda beýleki iki dillerde annotasiýalary berilýär.

Annotasiýanyň iňlis we rus dillerindäki terjimesini Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary «Ylym» neşirýatynda tassyklatmalydyr, başga şäherlerden gelýän awtorlar — ýokary okuw mekdepleriniň degişli kafedralarynda ýa-da terjime edaralarynda tassyklatmaly.

7. Ylmy nutugy ýazuw görnüşinde beýan etmäge mümkinçilik bolmadyk ýagdaýynda, şekilleriň, formulalaryň we tablisalaryň bolmagyna ýol berilýär. Bu ýagdaýda her bir şekil sahypanyň görkezilen ölçeginden çykmaly däldir, şrifti bolsa 14 pt-dan az bolmaly däldir. Nutugyň gysgaça beýanynyň umumy göwrümi, şekilleri, formulalary we tablisalary bilen bilelikde A4 formatdaky 1,5 sahypadan geçmeli däldir.

8. Maslahata tabşyrylýan ähli maglumatlar we nutugyň gysgaça beýanlary diňe Word formatynda kabul edilýär (doc we docx giňeltmesi bilen).

9. Düzedişler we goşundylar kabul edilmeýär. Guramaçylyk toparynyň karary boýunça nutugyň gysgaça beýanlary kabul edilmän biliner.

Gelen resminamalar yzyna gaýtarylmaýar.

Hasaba alnyş görnüşleri, nutugyň gysgaça beýanlary we annotasiýalary ibermek

Hasaba alnyş görnüşler, nutugyň gysgaça beýanlary we annotasiýalar çykyş edýäniň işleýän edarasynda seredilýär we edaranyň ýolbaşçysy tarapyndan gol çekilen hat üsti bilen ugradylýar.

Hata hökmany suratda hasaba alnyş görnüşiniň, nutugyň gysgaça beýanlarynyň we annotasiýanyň elektron görnüşleri hem goşulmalydyr.

Nutugyň gysgaça beýanlary we annotasiýalary Guramaçylyk toparyna 2020-nji ýylyň 20-nji martyna çenli iberilmelidir.

Faýllary arhiwirlemeli däl!

Üns beriň!

1. Nutugyň gysgaça beýanlaryny we annotasiýalary bir faýlyň içinde ýerleşdirmelidir. Faýlyň ady çykyş edýäniň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny we «tez» diýen harplary özünde jemlemelidir. Mysal üçin, çykyş edýän — Ataýew Nurmyrat Täçmyradowiç, faýlyň ady- «Ataýew N.T.tez.doc».

Görkezilen faýl nutugyň gysgaça beýanyny we iki sany annotasiýany özünde jemleýär.

2. Hasaba alnyş görnüşleri nutugyň ähli awtorlary tarapyndan doldurylýar we bir faýla ýerleşdirilýär. Ilki bilen halkara ylmy maslahatda çykyş edýäniň hasaba alnyş görnüşi, soňra bolsa awtordaşlaryň hasaba alnyş görnüşleri ýerleşdirilýär.

Hasaba alnyş görnüş üçin faýlyň ady awtoryň familiýasyny, adyny, atasynyň adyny we «has» diýen harplary özünde jemlemelidir. Mysal üçin: «Ataýew N.T.has.doc»

3. Her bir nutugyň gysgaça beýany üçin aýratyn faýl döredilýär we halkara ylmy maslahatda nutuk bilen çykyş edýäniň ady görkezilen elektron bukja goýulýar. Mysal üçin: «Ataýew N.T.»

4. Her bir nutuk ýerleşdirilen elektron bukja degişli edaranyň ady ýazylýar.

Guramaçylyk topary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy