“Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2013-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

Halkara sergi we maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustynda kabul eden № 12527 Karary esasynda Sergi köşgünde geçirilıär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus

Guramaçylar:

  • Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy;
  • Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy.

Serginiň we ylmy maslahatyň tematikasy:

  • Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny kämilleşdirmek boıunça ylmyň we tehnikanyň gazananlary, ykdysadyıet ylymlary;
  • nebit-daz toplumynda, energetikada, oba hojalygynda, gurluşykda, arhitekturada, seısmologiıada, dokma senagatynda, lukmançylykda we derman senagatynyň önümçiliginde hem-de beıleki pudaklarda innowasion tehnologiıalar;
  • tebigaty goramak, ekologiıa we tebigy serişdeleri netijeli peıdalanmak;
  • energiıa we serişde tygşytlaıjy tehnologiıalar, energiıanyň alternatiw çeşmeleri;
  • maglumat we telekommunikasion tehnologiıalar.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boıunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Resminamalar:

Sergä gatnaşmak üçin — 2013-nji ıylyň 10-njy maıyna;

Maslahata gatnaşmak üçin — 2013-nji ıylyň 31-nji martyna çenli kabul edilıär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulıar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy