"Beýik galkynyslar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar"atly halkara sergisi we ylmy maslahat

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdesler!

Sizi 2012-nji ýylyn 12-14-nji iýunda Asgabat säherinde geçiriljek "Beýik galkynyslar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar"atly halkara sergisi we ylmy maslahaty gatnasmaga çagyrýarys.

Halkara sergi we maslahat Türkmenistanyn Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyn 2011-nji ýylyn 09-njy sentýabrynda kabul eden № 11825 Karary esasynda Sergi kösgünde geçirilýär.

Maslahatyn is dili: türkmen, inlis, rus

Guramaçylar- Türkmenistanyn Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyn söwda-senagat edarasy.

Serginin we ylmy maslahatyn tematikasy:

  • Türkmenistanyn ykdysady pudaklaryny kämillesdirmek boýunça ylmyn we tehnikanyn gazananlary, ykdysadyýet ylymlary;
  • nebit-daz, toplumynda, energetikada, oba hojalygynda, gurlusykda, arhutekturada, seýsmologiýada, dokma senagatynda, lukmançylykda we derman senagatynyn önümçiliginde hem-de beýleki pudalkarda innowasion tehnologiýalar;
  • tebigaty goramak, ekologiýa we tebigy serisdelerini netijeli peýdalanmak;
  • energiýa we serisde tygsytlaýjy tehnologiýalar, energiýanyn alternatiw çesmeleri;
  • maglumat we telekommunikasion tehnologiýalar.

Maslahata gatnasyjylaryn teklipleri boýunça, maslahatyn tematikasynyn üsti doldurylyp bilner.

Resminamalar:

Sergä gatnasmak üçin — 2012-nji ýylyn 10-nji maýyna;

Maslahata gatnasmak üçin — 2012-nji ýylyn 31-nji martyna çenli kabul edilýär.

Sergä gatnasmagyn sertleri barada maglumaty Türkmenistanyn söwda-senagat edarasynyn saýtyndan alyp bilerdiniz: (www.cci.gov.tm)

Maslahatyn isine gatnasmak üçin talaplar hata gosulýar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy