«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2019-njy ýylyň 12-13-nji iýunynda Ylymlar gününe bagyşlanyp, Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşmaga çagyrýarys.

Halkara ylmy maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň 14-nji dekabrynda kabul eden 1006 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan 2019-njy ýylyň 12-13-nji iýunynda geçirilýär. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň salgysy: Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 15.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

Halkara ylmy maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis we rus dilleri.

Halkara ylmy maslahatyň tematikasy:

· Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny ösdürmek üçin ylmyň we tehnikanyň gazananlary;

· nebit-gaz toplumynda, energetikada, oba hojalygynda, gurluşykda, binagärlikde, seýsmologiýada, dokma senagatynda, lukmançylykda we derman senagatynyň önümçiliginde hem-de beýleki pudaklarda innowasion tehnologiýalar;

· ykdysady ylymlar;

· ynsanperwer ylymlary;

· tebigaty goramak, ekologiýa we tebigy serişdeleri netijeli peýdalanmak;

· geomaglumat ulgamlary, nanotehnologiýalar, biotehnologiýalar;

· energiýa- we serişdetygşytlaýjy tehnologiýalar, energiýanyň alternatiw çeşmeleri;

· maglumat we telekommunikasion tehnologiýalar.

Halkara ylmy maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boýunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Halkara ylmy maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2019-njy ýylyň 25-nji martyna çenli kabul edilýär.

Halkara ylmy maslahata gatnaşmak üçin maglumatlary resmileşdirmeklige degişli talaplary Siz şu ýerden alyp bilersiňiz.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyň

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy