TALAPLAR

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilıän

TALAPLAR

Türmenistanyň Prezidentiniň 2014-nji ıylyň 13-nji oktıabrynda kabul eden № 13905 Kararyna laıyklykda, 2015-nji ıylyň 11-13-nji iıuny aralygynda Aşgabat şäherinde «Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy

Maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus.

Hasaba almak

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşini doldurmaly we çykyşyň tezisi we annotasiıasy bilen birlikde Guramaçylyk toparyna ibermeli.

Çykyşyň tezisi maslahatyň iş diliniň haısy hem bolsa birinde, annotasiıalar beıleki iki dilde, hasaba alnyş görnüş türkmen dilinde bolmaly.

Maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşi

Türkmenistanly alymlar üçin

(adaty şrift, Times New Roman, 12 пт, türkmen dilinde doldurmaly)

Familiıasy

 >

Ady

Atasynyň ady

Wezipesi

Alymlyk derejesi, ady

Gurama (doly ady)

Guramanyň salgysy (poçta indeksi bilen bilelikde)

Iş telefony

E-mail

Çykyşyň ady (Baş harplar bilen ıazmaly däl)

Çykyş haısy dilde taııarlandy

Çykyşlaryň tezislerini we annotasiıalaryny resmileşdirmeklige bildirilıän umumy talaplar

Çykyşlaryň tezislerini we annotasiıalaryny resmileşdirilende aşakdaky talaplary berjaı etmeli:

1. Çykyşyň tezisiniň möçberi A4 (210×297 mm) formatda, 1,5 sahypadan geçmeli däldir, çykyşyň annotasiıasynyň möçberi A4 formatda 0,5 sahypadan ybarat bolmalydyr.

2. Çykyşyň we annotasiıanyň tezisleri adaty Arial şrif bilen ıazylıar we bir faılda saklanıar we aşakdaky görnüşde bolmaly:

awtoryň (awtorlaryň) familiıasy, ady (dolulygyna), ylmy derejesi, ylmy ady, ıaıyň içinde döwletiň ady görkezilıär (mysal üçin: Ataıew Nurmyrat Täçmyradowiç, ylymlaryň doktory, professor (Türkmenistan), sahypanyň merkezi boıunça deňlemek bilen 14—lik şriftde goıygara ıazmaly;

çykyşyň ady — baş harplar bilen sahypanyň merkezi boıunça deňlemek bilen adaty 16-lyk şriftde goıygara ıazmaly;

ylmy maslahatda çykyş edıäniň ady, familiıasy, atasynyň ady (eger çykyş edıäniň birnäça çykyşy bar bolsa hökman görkezilmeli) — 14-lik şriftde ıazylmaly;

çykyşyň adyndan soňra tezisleriň tekstiniň galan bölegini yazmazdan ozal 1 setir goıbermeli;

3. Tezisleriň we annotasiıalaryň esasy mazmuny Arial 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ıazylıar we sahypanyň ini boıunça deňlenilıär. Her setirbaşy aırybaşga ıazylıar. Setirleriň arasy birmeňzeş bolmalydyr.

Matematiki formulalar kompıuterde degişli formula redaktorlarynyň kömegi bilen ıazylmalydyr.

Sahypa ölçegi: ıokarsy we aşagy — 2,0 sm, çep tarapyndan 2.5 sm, sag tarapyndan 1,5 sm.

4. Edebiıatyň sanaw tertibi olaryň ıazgyda ıerleşdirilen tertibinde ähli edebiıatlara salgylanylyp berilmelidir. Edebi çeşmeleriň salgylanmalary çykyşyň ıazgysynda kwadrat ıaıyň içinde sanlar bilen belgilenıär: [1], [2], [3–5] we beılekiler. Edebiıatlaryň sanawy tezisiniň ıazgysynyň ahyrynda ıerleşdirilıär, olaryň öň ıanyndan EDEBIİATLARYŇ SANAWY diıen sözbaşy ıerleşdirilıär.

5. Çykyşlaryň tezisleriniň we annotasiıalarynyň sahypalary belgilenmeıär.

6. Tezisler bir dilde iberilende, hökmany tertipde beıleki iki dillerde annotasiıalary berilıär.

Annotasiıanyň iňlis dilindäki redaksiıasyny awtorlar ıokary okuw mekdepleriniň degişli kafedralarynda ıa-da terjime edaralarynda tassyklatmaly.

7. Diňe ıazuw görnüşinde bermeklige mümkinçilik bolmadyk ıagdaıynda şekilleriň, formulalaryň we görkezgiçleriň bolmagyna rugsat edilıär. Bu ıagdaıda her bir obıekt sahypada görkezilen ölçegden ıokary geçmeli däldir, şrifti 14 pt az bolmaly däldir. Tezisiň umumy göwrümi, şekilleri, formulalary we görkezgiçleri bilen birlikde A4 formatdaky 2 sahypadan geçmeli däldir.

8. Çykyşyň tezisleri diňe Word dokumentiň formatynda kabul edilıär. (dok. giňeldilmegi bilen)

9. Tezislere düzedişler we goşundylar girizmeklik kabul edilmeıär. Tezisler guramaçylyk komitetiniň karary boıunça aırylyp bilner.

Tezisleri, hasaba alnyş görnüşleri we beıleki materiallary ibermek

Hasaba alnyş görnüşler, tezisler we annotasiıalar çykyş edıäniň iş ıerinde seredilıär we edaranyň ıolbaşçysynyň goly çekilen haty bilen ugradylıar.

Hata hökmany suratda hasaba alnyş görnüşiň, tezisiň we annotasiıanyň elektron görnüşi goşulmalydyr.

Çykyşyň tezisleri we annotasiıalary Guramaçylyk toparyna 2015-nji ıylyň 13-nji martyna çenli iberilmelidir.

Faıllary arhiwirlemeli däl!

Üns beriň!

1.Çykyşlaryň tezisleri üçun faıllar awtoryň adyny, atasynyň adyny, familiıasyny, (eger-de birnäçe awtor bolsa, çykyş edıäniň ady, familiıasy görkezilıär) özünde jemlemelidir. Meselem: awtor- Ataıew Nurmyrat Täçmyradowiç, faılyň ady- «Ataıew N.T. doс»

Faıllar her bir çykyş üçin dörediıär we «Tezisler» diıen papka salynıar.

2.Hasaba alnyş görnüş üçin faılyň ady awtoryň familiıasyny, adyny, atasynyň adyny we «has» diıen harplary özünde jemlemelidir. Meselem: «Ataıew N.T. has.doс»

Faıllar her bir awtor üçin dokladlara bölünmän döredilıär (awtordaş) we «Hasgörnüşleri» papkasyna salynıar.

3. «Tezisler» we «Hasgörnüşler» papkalar edaranyň ady berlen papka salynıar.

Guramaçylyk topary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy