„Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2014-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ıylyň 4-njy oktıabrynda kabul eden № 13241 Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynda geçirilıär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus

Guramaçy- Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy.

Serginiň we ylmy maslahatyň tematikasy:

  • Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryny kämilleşdirmek boıunça ylmyň we tehnikanyň gazananlary, ykdysadyıet ylymlary;
  • nebit-daz toplumynda, energetikada, oba hojalygynda, gurluşykda, arhitekturada, seısmologiıada, dokma senagatynda, lukmançylykda we derman senagatynyň önümçiliginde hem-de beıleki pudaklarda innowasion tehnologiıalar;
  • tebigaty goramak, ekologiıa we tebigy serişdeleri netijeli peıdalanmak;
  • geomaglumat ulgamlary, nanotehnologiıalar, biotehnologiıalar;
  • energiıa we serişde tygşytlaıjy tehnologiıalar, energiıanyň alternatiw çeşmeleri;
  • maglumat we telekommunikasion tehnologiıalar.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boıunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2014-nji ıylyň 31-nji martyna çenli kabul edilıär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulıar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy