«Bahaweddin Nagyşbendi we sopuçylyk edebiýaty» atly halkara ylmy maslahat

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Türmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäherinde 2011-nji ýylyň 1-2-nji dekabry aralygynda «Bahaweddin Nagyşbendi we sopuçylyk edebiýaty» atly halkara ylmy maslahaty geçirilýär.

Maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis, rus.

Guramaçy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

Ylmy maslahatyň tematikasy:

· Bahaweddin Nagyşbendiniň döwri we durmuşy;

· Bahaweddin Nagyşbendiniň eserleriniň golýazma çeşmeleri we olaryň öwrenilişi;

· sopuçylygyň «Nagyşbendiýa» tarykaty we Gündogar edebiýatynyň mistiki däpleri;

· Bahaweddin Nagyşbendiniň edebi mirasy we türkmen dili.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boýunça maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Resminamalar:

Maslahata gatnaşmak üçin 2011-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulýar.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy