«Türkmen tebigaty: Köýtendagyň açylmadyk täsinlikleri» atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 29-njy martyndaky 12202-nji Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrligi, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky döwlet komiteti, ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmeinstanyň milli toparynyň sekretariaty we Lebap welaýatynyň häkimligi 2012-nji ýylyň 28-29-njy maýynda «Türkmen tebigaty: Köýtendagyň açylmadyk täsinlikleri» atly halkara ylmy maslahaty geçirýär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus

Ylmy maslahatyň tematikasy:

  • Türkmenistanyň haýwanat we ösümlik dünýäsi;
  • Köýtendagyň mineral serişdeleri;
  • Köýtendagyň tebigy ýadygärlikleri.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalaryň Talaplaryny Siz Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýtyndan http://www.science.gov.tm/. alyp bilersiňiz.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2012-nji ýylyň 15-nji apreline çenli kabul edilýär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulýar.

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy