Talaplar

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanyň orta asyr şäherleri Ýewraziýa siwilizasiýasynyň ulgamynda» atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilýän

talaplar

Maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2011-nji ýylyň 09-njy sentýabrynda kabul eden № 11825 Karary esasynda geçirilýär.

Maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh instituty.

Hasaba almak

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşini doldurmaly we ony çykyşyň tezisi bilen birlikde Guramaçylyk toparyna ibermeli.

Maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşi (daşary ýurtly alymlar üçin)

Familiýasy

Ady

Atasynyň ady

Wezipesi

Alymlyk derejesi, ady

Gurama (doly ady)

Guramanyň salgysy (poçta indeksi bilen bilelikde)

Iş telefony (kod)

Faks (kod)

Çykyşyň ady

Çykyş haýsy dilde taýýarlandy

Zerur tehniki serişdeler

(haýsylardygyny görkezmeli)

Gelýän senesi Gidýän senesi

Çykyşlaryň tezislerini resmileşdirmekde bildirilýän umumy talaplar

Çykyşlaryň tezisleri resmileşdirilende aşakdaky talaplary berjaý etmeli:

1. Çykyşlaryň tezisleri elektron poçta boýunça Guramaçylyk toparyna iberilýär.

Çykyşlaryň tezisiniň möçberi A4 formatda (210×297m) 1,5 sahypadan geçmeli däldir (setirara möçberi 1,5; 14 kegelde).

2. Faýl setirleýin aşakdaky görnüşde bolmalydyr:

• awtoryň (awtorlaryň) familiýasy, ady, atasynyň ady (dolulygyna) ylmy derejesi, ylmy ady, ýaýyň içinde ýurdy, ady gysgaldylan görnüşde görkezilýär (mysal üçin: Iwanow Petr Sergeýewiç, ylymlaryň doktory, professor (Russiýa), sahypanyň merkezi boýunça deňlemek bilen 14—lik şriftde gararak ýazylmaly;

• çykyşyň ady — baş harplar bilen sahypanyň merkezi boýunça deňlemek bilen 14—lik şriftde gararak ýazylmaly;

• çykyşyň adyndan soňra tezisiň tekstiniň ýazgysyny 1 setir orny boş goýup ýazmaly.

3. Tezisleriň esasy mazmuny Times New Roman 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ýazylýar we sahypanyň ini boýunça deňlenilýär. Her seresetir aýrybaşga ýazylýar. Sahypa ölçegi: ýokarsy we aşagy — 2,0 sm, çep tarapyndan −2,5 sm, sag tarapyndan — 1,5 sm.

4. Çykyşlaryň tezisleriniň sahypalary belgilenilmeýär.

5. Çykyşyň tezisleri diňe Word resminamanyň formatynda kabul edilýär (doc.giňeldilmegi bilen).

6. Tezislere düzedişler we goşundylar girizmeklik kabul edilmeýär. Tezisler Guramaçylyk toparynyň karary boýunça aýrylyp bilner.

Tezisleri, hasaba alyş görnüşleri we beýleki materiallary ibermek

Çykyşlaryň tezislerini, hasaba alyş görnüşlerini, şeýle hem pasportyň nusgasyny wizany resmileşdirmek we myhmanhanadan ýer almak üçin (guramaçylyk toparynyň resmi çakylygy gowşurylandan soň) elektron poçta boýunça maslahatyň Guramaçylyk toparyna 2011-nji ýylyň 30-njy dekabryna çenli history@online.tm;  nurgozel-b2006@yandex.ru salgysyna ibermek möhümdir.

Faýllary arhiwirlemeli däl. Eger Siz arhiwatorlar ulanan bolsaňyz, onda diňe zip ýa-da rar formatlary ulanmagy haýyş edýäris.

Üns beriň. Faýllaryň atlary awtoryň (awtorlaryň) familiýasyndan başlanmalydyr. Meselem: tezisler üçin — «Iwanow.doc», hasaba alyş görnüşler üçin — «Iwanow-reg.doc», daşary ýurt pasporty üçin — «Iwanow — pas.doc.».

Guramaçylyk toparynyň jogap haty Siziň tezisleriňiziň we maslahata gatnaşyjynyň hasaba alyş görnüşiniň biz tarapdan kabul edilip alnandygynyň kepili bolup durýar.

Guramaçylyk komiteti çykyşlaryň tezislerine seretmegiň netijeleri boýunça Siziň salgyňyza maslahata gatnaşmaga resmi çakylygy iberýär.

Maslahata hasaba almak işi 2012-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna çenli tamamlanar.

Gatnaşyjylaryň maslahata gelmegi we olaryň çykdajylaryny tölemegiň tertibi.

Guramaçylyk toparyndan resmi çakylyk alan maslahata gatnaşyjylaryň Türkmenistana gelmegi we bu ýerde ýerleşmegi bilen bagly ähli çykdajylar Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh instituty tarapyndan tölenilýär.

2012-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna çenli iberilen isleglere laýyklykda myhmanhanalarda otaglar guramaçylyk topary tarapyndan berkidilip goýulýar.

Guramaçylyk topary wiza almaga ýardam edýär, şeýle hem maslahata gatnaşyjylary aeroportda garşylamagy we maslahat tamamlanandan soň olary aeroporta getirmegi guraýar.

GURAMAÇYLYK TOPARY


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy