„Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti” atly halkara ylmy maslahat

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustyndaky № 12527 belgili Kararyna laıyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiıat institutynyň guramagynda Aşgabat şäherinde 2013-nji ıylyň 4-5-nji dekabry aralygynda „Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti” atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus.

Guramaçy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiıat instituty.
Tel.: (99312) 93-25-90; 93-20-27.
E-mail: dil_edebiyat.gaznaly@bk.ru.

Ylmy maslahatyň esasy bölümleri we ugurlary:

  • Berkarar döwletiň bagtyıarlyk döwri we Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıatynyň ösüş ugurlary;
  • Gaznalylar döwletiniň dili we ıazuw çeşmeleri;
  • Gaznalylar döwründe ylym we dünıäniň ruhy gymmatlyklary;
  • Gaznalylar döwleti dünıä medeni ösüş ojagynyň ulgamynda.

Ylmy maslahatda garaljak hem-de ara alyp maslahatlaşyljak meseleler:

  1. Nusgawy edebiıat we edebiıatyň taryhy.
  2. Diliň taryhy we ylmy çeşmeler.
  3. Ynsanperwer ylymlar.
  4. Gaznalylar döwletiniň we döwrüniň ösüş aıratynlyklary.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boıunça maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Resminamalar:

Maslahata gatnaşmak üçin çykyşlar 2013-nji ıylyň 15-nji sentıabryna çenli kabul edilıär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin talaplar hata goşulıar.

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy