TALAPLAR

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
„Energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilıän

TALAPLAR

Türmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ıylyň 4-njy oktıabrynda kabul eden № 13241 Kararyna laıyklykda, 2014-nji ıylyň 2-3-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde „Energiıanyň dikeldilıän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär.

Maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus.

Guramaçy — Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy

Hasaba almak

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşini doldurmaly we çykyşyň tezisi hem-de annotasiıasy bilen birlikde Guramaçylyk toparyna ibermeli.

Çykyşyň tezisi maslahatyň iş diliniň haısy hem bolsa birinde, annotasiıalar beıleki iki dilde, hasaba alnyş görnüş türkmen dilinde bolmaly.

Maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşi

Türkmenistanly alymlar üçin

(adaty şrift, Times New Roman, 12 пт, türkmen dilinde doldurmaly)

Familiıasy

 

Ady

Atasynyň ady

Wezipesi

Alymlyk derejesi, ady

Gurama (doly ady)

Guramanyň salgysy (poçta indeksi bilen bilelikde)

Iş telefony

Çykyşyň ady (Baş harplar bilen ıazmaly däl)

Çykyş haısy dilde taııarlandy


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy