«Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

Hormatly kärdeşler!

Sizi 2014-nji ýylyň 2-3-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

Halkara maslahat Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 4-njy oktýabrynda kabul eden № 13241 Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilýär.

Maslahatyň iş dili: türkmen, iňlis, rus

Guramaçy – Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.

Ylmy maslahatyň tematikasy:

energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalary peýdalanmagyň tejribesi we gelejegi;

energiýany öndürmek ulgamynda, energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmak bilen gazanylan ylmy netijeler;

energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda we ösdürmekde ylmy-tehnik, ekologik we ykdysady nukdaýnazardan häzirki zaman ýagdaýy.

energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri ulgamlarynyň we alynýan energiýanyň hiliniň ygtybarly işini üpjün etmek;

energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak ulgamynda inwestision taslamalary durmuşa geçirmekde döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygy.

Maslahata gatnaşyjylaryň teklipleri boýunça, maslahatyň tematikasynyň üsti doldurylyp bilner.

Maslahata gatnaşmak üçin resminamalar 2014-nji ýylyň 25-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilýän talaplary şu ýerden alyp bilersiňiz.

„Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahatyň

GURAMAÇYLYK TOPARY

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy